Bülent ÖZATAY

Bülent ÖZATAY

Yeni Makine Techizat Alımları

 

Yeni Makine Techizat Alımları İçin Kullanılan Kredilerde Banka Sigorta Muameleleri Vergisi İstisnası


29 Mart 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 90 seri nolu Gider Vergileri Genel Tebliği ile;

  • 29 Mart 2016 tarihinden itibaren,
  • sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince,
  • sadece imalatlarında kullanılmak üzere alınan,
  • yeni makine ve techizatın finansmanı için kullanılan krediler,
  • banka ve sigorta muameleleri vergisinden

istisna kılınmıştır.

 

 

1)     Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)

 

Banka ve benzeri kuruluşların bu kredilendirmeler dolayısı ile kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar, (faiz, komisyon, masraf vs) 6802 sayılı Kanun’un 1 nci maddesi gereğince BSMV’sine tabi tutulmuştur.

 

Kanunun 29 uncu maddesinde istisna kapsamında tutulan işlemler sayıldıktan sonra, verginin genel oranı Kanun’un 33 üncü maddesinde % 15 olarak belirlenmiş, bu oran kredi işlemleri için 98/11591 sayılı BKK ile %5’e çekilmiştir.

 

 

2)     90 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliği ile Getirilen İstisna Uygulaması

 

İstisna kapsamında kredi kullanmak isteyen sanayi işletmeleri, sanayi sicil belgeleri ve yeni makine ve techizat alımına ilişkin proforma faturalarını (veya kredi başvuru tarihinden önceki 7 gün içinde düzenlenmiş alış faturalarının bir örneğini) kredi kullanacakları finans kuruluşuna ibraz etmek zorundadırlar.

 

Henüz sanayi sicil belgesi almamış, yeni kurulan sanayi işletmeleri veya farklı üretim alanında yatırım yapacak işletmeler, işletmenin yeni kurulduğuna veya üretim değişikliğine ilişkin ticaret sicil gazetesi ile müracaat edebilecekler, yeni sanayi sicil belgelerini kredi kullanım tarihinden itibaren 4 ay içinde (kredinin kapandığı tarihi aşmamak kaydı ile) kredi kullandıran finans kuruluşuna ibraz edeceklerdir.

 

 

 

İstisnadan yararlanmak üzere proforma fatura ibraz eden işletmeler, alış fatura örneklerini kredi kullanım tarihinden itibaren 1 ay içinde finans kurumuna teslim edecekler; istisna kapsamında kredilendirilen tüm işletmeler aynı süre zarfında, aldıkları makine ve techizatın işletme aktifine kaydedildiğini gösteren yasal defter kayıtlarını da aynı şekilde finans kurumuna ibraz edeceklerdir.

 

İstisnanın sadece yeni (kullanılmamış) makine ve techizat alımını kapsaması nedeniyle, makine ve techizatın üreticisinden veya ticaretini yapanlardan alınması esastır.

 

İstisna uygulanacak kredi tutarı; alış faturasında yer alan vergiler dahil tutarı veya ithalat işlemine ilişkin her türlü vergi, resim, harç dahil tutarı aşamayacaktır.

 

Tebliğ hükümlerine riayet edilmeden istisna kapsamında kredi kullandırılması halinde, zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecektir.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz