Mehmet Kalkınoğlu

Mehmet Kalkınoğlu

Vergi kanununda yapılan değişiklikler

3.1. Yarışma ve çekilişlerde kazanılacak ikramiyeler üzerinden uygulanacak vergi oranı arttırılmaktadır

Kanunun 14. maddesiyle, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun “Nispetler” başlıklı 16. maddesinde yer alan, 5602 sayılı kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan %10 nispetindeki veraset ve intikal vergisi oranının %20’ye çıkarılması öngörülmektedir.

Bu düzenlemenin, Kanunun yayınlanacağı ayı izleyen ayın başından itibaren yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

  1. 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELE 

4.1. Kira Gelirlerinde götürü gider indirimi oranı azaltılıyor

Kanunun 15. maddesinde yapılan düzenleme ile, GVK’nun 74. maddesinde yer verilen kira gelirleri için uygulanacak götürü gider indiriminde geçerli olan oran %25’ten %15’e düşürülmektedir.

Düzenlemenin, 1.1.2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere Kanunun yayını tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

4.2. Dağıtılmayan kâr paylarına stopaj getiriliyor

Kanunun 16. maddesiyle GVK 94/6-c bendi yeniden düzenlenmektedir.

Yapılan düzenlemeye göre; tam mükellef kurumlar tarafından elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar sermayeye eklenmeyen ve/veya kâr dağıtımına konu edilmeyen dağıtılabilir kurum kazançlarına stopaj öngörülmektedir.

Bu kazançların tevkifata tabi tutulduktan sonra;

  • Sermayeye eklenmesi halinde sermayeye eklenen tutara isabet eden tevkifat tutarının kuruma red ve iade olunacağı,
  • Dağıtılması halinde ise dağıtılan kazanç üzerinden bu alt bent kapsamında yapılan tevkifatın dağıtılan kazançlar üzerinden hesaplanacak vergiden mahsubundan sonra kalan kısmın kuruma red ve iade olunacağı,
  • Dağıtılan kazançlar üzerinden hesaplanacak verginin bulunmaması halinde dağıtılan kazanca isabet eden tevkifat tutarının kuruma red ve iade olunacağı madde metninde belirtilmektedir.

Bu düzenlemenin, Kanunun yayınlandığı tarihten sonra verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin ait olduğu hesap döneminde elde edilen kurum kazançlarına uygulanmak üzere yayını tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. Tevkifat oranı Bakanlar Kurulu Kararı’nca belirlenecektir. 

4.3. Ücretler dışında 2017 yılında elde edilen gelirlere uygulanmak üzere; gelir vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki oran %30’a çıkarılmakta, dördüncü dilimi ise değiştirilmektedir

Kanunun 17. maddesi ile, GVK’nun 103. maddesinde yer alan vergi tarifesinin üçüncü dilimindeki % 27 oranı %30’a çıkarılmaktadır.

Ayrıca, vergi tarifesinin dördüncü dilimi ise aşağıdaki gibi değiştirilmektedir.

Mevcut düzenleme                                                 Yeni düzenleme

70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'sı için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'dan fazlasının 110.000 TL'sı için 26.950 TL), fazlası %35       70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'sı için 17.350 TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL'dan fazlasının 110.000 TL'sı için 29.350 TL), fazlası %35

Kanunun 17. maddesinde yapılan ve yukarıda açıkladığımız düzenlemelerin, 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.

Diğer taraftan, Kanunun geçici 3. maddesinde yapılan düzenleme ile, gelir vergisi tarifesindeki değişikliklerin ücret gelirleri açısından 1/1/2018 tarihinden itibaren elde edilecek ücret gelirleri için uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

4.4. Gelir vergisi dilimi değişikliği nedeniyle net ücreti asgari ücretin altında kalanlar için özel düzenleme

Kanunun 18. maddesi ile yapılan düzenlemede, gelir vergisi dilimi değişikliği nedeniyle, 2017/Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında elde edilecek net ücretleri, sadece kendisi için asgari geçim indirimi (AGİ) hesaplanan asgari ücretlilere 2017/Ocak ayında ödenen tutarın (net 1.404,06 TL) altına kalanlara, aradaki farkın ücretlinin AGİ tutarına eklenmesi suretiyle telafi edilmesi öngörülmektedir.

Ayrıca söz konusu madde ile, bu maddenin yayını tarihinden önce yukarıda açıklanan şekilde ilave asgari geçim indirimi uygulanamaması nedeniyle çalışanlarca fazla ödenen vergilerin maddenin yayını tarihinden sonra verilecek muhtasar beyannameler üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilmek suretiyle çalışanlara ödenmek üzere vergi sorumlularına reddolunacağına dair düzenlemeye yapılmaktadır.

Uygulamanın usul ve esasları Maliye Bakanlığı tarafından ayrıca belirlenecektir.

Düzenlemenin 1/9/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kanunun yayını tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

DEVAMI YARIN

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz