Mehmet Kalkınoğlu

Mehmet Kalkınoğlu

Vergi kanununda değişiklikler- 5

9. 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

9.1. Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere vergi sorumluluğu

Kanunun 48. maddesi ile KDV Kanunu’nun “Vergi sorumlusu” başlıklı 9. maddesine eklenen ifade ile, Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödeneceğine dair bir düzenleme eklenmiş ve Maliye Bakanlığı’nın elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Düzenlemenin Kanunun yayınlandığı ayı izleyen aybaşında yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.

9.2. Roaming hizmetlerinde KDV istisnası

Kanunun 49. maddesi ile KDV Kanunu’nun 17. maddesinin 4 no.lı fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir:

"ç) Uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışından alınan roaming hizmetleri ile bu hizmetlerin Türkiye'deki müşterilere yansıtılması,"

Değişiklikle, cep telefonu abonelerinin yurt dışında yaptıkları kullanımlara ilişkin yurt dışındaki operatör tarafından, yurt içindeki operatöre verilen roaming hizmetine ilişkin bedel ve bu bedelin tüketiciye yansıtılması vergiden müstesna olmaktadır.

Bu düzenlemenin Kanunun yayınlandığı ayı izleyen aybaşında yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

9.3. Finansal kiralama ve finansman şirketlerine yapılan bazı teslimlere KDV istisnası

Yine Kanunun 49. maddesi ile KDV Kanunu’nun 17/4-r bendinde yapılan düzenleme ile, bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devir ve teslimlerini KDV’den istisna tutan düzenleme kapsamına, finansal kiralama ve finansman şirketlerine aynı kapsamında yapılan devir ve teslimler de dahil edilmiştir.

Bu düzenlemenin, Kanunun yayınlanacağı ayı izleyen ayın başından itibaren yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

9.4. Yatırım teşvik belgeli imalat sanayii yatırımlarına ilişkin inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma değer vergisinin iadesi uygulamasına 2018 yılında da devam edilmesi

Kanunun 50. maddesi ile KDV Kanunu’nun geçici 37. maddesinde yapılan düzenlemeler ile, yatırım teşvik belgeli imalat sanayii yatırımlarına ilişkin inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma değer vergisinin iadesi uygulamasına 2018 yılında da devam edilmesine imkan sağlanmaktadır.

Düzenlemenin Kanunun yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

9.5. FATİH Projesi kapsamında çeşitli vergi istisnaları

Kanunun 51. maddesi ile KDV Kanunu’na eklenen geçici 38. madde kapsamında, söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen sözleşmelere; istinaden Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATÎH) Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında uygulanmak üzere;

- Yapılan mal ve hizmet alımları için katma değer vergisinden,
- Proje bileşenleri için belirlenen internet kullanımları için özel iletişim vergisinden,
- Mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak düzenlenen, idare ile proje yüklenicilerinin taraf olduğu kâğıtlar damga vergisinden,
- Yükleniciler tarafından serbest dolaşıma sokulacak araç, gereç, malzeme, makine, ürün ve bunların yedek parçaları için gümrük vergisinden; ithalata ilişkin kâğıtlar damga vergisinden; yapılacak işlemler harçlardan,
- Proje bileşenlerine ilişkin olarak ÖTV Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan malların teslimi ve ithali özel tüketim vergisinden,

istisna tutulmaktadır. Madde kapsamında vergi istisnaları haricinde de düzenlemeler yer almaktadır.
DEVAMI YARIN

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz