Avukat Gülsen Tutoğlu

Avukat Gülsen Tutoğlu

TEBLİGAT NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Tebligat, bir bilgi veya haberin ilgili kimseye bildirilmesidir.Diğer bir değişle ; belirli bir işlemden etkilenecek olan kimsenin bu durumdan haberdar olmasını sağlamaktır.Bazı işlemlerin,  hukuki sonuç doğurabilmesi tebliğ edilmiş olmasına bağlı olduğundan ötürü tebligatın geçerli bir şekilde yapılmış olması hukuken çok önemlidir. Tebligatın hiç yapılmaması veya geçersiz bir şekilde yapılması hâlinde ise ona bağlanan hukuki sonuç  gerçekleşmeyecektir. Örneğin bir sürenin başlaması tebligat ile olacaksa, bu tebligat usülüne uygun biçimde yapılmadıkça süre başlamaz veyahut dava dilekçesi davalıya tebliğ edilmedikçe cevap dilekçesi verme süresi işlemeye başlamayacaktır.

Tebligatın iki temel unsuru bulunur. Bunlar ; bildirimi içeren tebliğ evrakı ve tebligat işlemini belgelendiren tebliğ mazbatasıdır.Burada belirtmek gerekir ki ; tebligatın usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı  sadece tebliğ mazbatası ile ispatlanabilir.

Peki, Tebligat çıkartmaya yetkili kişi ve kurumlar nelerdir? Buna değinecek olursak;Baroya bağlı avukatlar, Noterler, Valilikler, Belediyeler, Adliyeler, SGK ve Vergi daireleri gibi kurum, kuruluş ve kişiler olup  tebligat masraflarını da , tebligatın yapılmasını talep eden kişi ya da kurum ödeyecektir.

Tebligatta Bulunması Gereken Hususlara gelecek olursak ; İlgili kişilerin adı, soyadı ve adresi , tebliğin konusu, hangi gün ve saatte kurumda bulunması gerektiği, kurumun mührü ve yetkili kişinin imzası kağıt üzerinde yer almalıdır.Ayrıca ,tebligatı mutlaka kişinin kendisi de  alması gerekli değildir. Tebligat Kanunu, bazı kimselerin muhatap yerine tebligatı almaya yetkili olduklarını düzenlemiştir. Ancak bu kimseler için ortak bazı şartlar getirilmiştir. Muhatap yerine kendisine tebliğ yapılacak kişinin görünüşte on sekiz yaşından aşağı olmaması ve açıkça anlaşılır bir şekilde ehliyetsiz bulunmaması gerekir. Tebligat Kanununun 10.maddesine göre tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır. Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.Kendisine tebligat yapılacak kimse gösterilen  adresinde bulunmaz veya adreste buluna kimseler tebligatı almak istemezse bu durumda  memur tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtarına imza karşılığı teslim eder.

Tebligat çeşitleri ;  kapalı tebligat, açık tebligat, 35. maddeye göre tebligat, ilanen tebligat ve elektronik tebligattır.Bunlara kısaca değinecek olursak ;

Kapalı tebligatlarda; tebliğ yapılacak kişi ya da kuruma duruşma günü ve saati, keşif günü ve saati, ihtar, şerh, karar, bilirkişi raporu veya iddianame gibi evrakların tebliği yapılmaktadır. Bu tebligat türü cepli tebligat olarak da bilinmektedir.

Açık tebligatlarda; ihtar, duruşma günü ve saati, keşif günü ve saati gibi bilgiler tebliğ edilir. Kapalı tebligattan ayrılan özelliği ise açık tebligatlarda tebligatın içine herhangi bir belge konmamasıdır.

35.Maddeye Göre Tebligat ; Bazı şirketlere ve firmalara çıkan tebligatlar, şirket ya da firmanın adresinden taşınması ve yeni adresin bildirilmemesi nedeniyle geri dönebilir. Adres, gerekli araştırmalar ve kolluk kuvvetlerinin soruşturması ile de tespit edilemiyorsa, Tebligat Kanunu madde 35’e göre tebligat çıkartılır. Çıkartılan tebligat, eski işyeri veya yerleşim binasının kapısına asılır. Tebligatın asılma tarihi tebliğ tarihi olarak kabul edilir.

Elektronik tebligat ; gerekli resmi bilgilendirmelerin fiziki ortamda değil elektronik ortamda oluşturulup gönderilmesidir. Elektronik tebligatlar masrafsız olup ,  muhatap tarafından okunup okunmadığına bakılmaksızın, elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaştığı tarihten itibaren beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı ve sürelerin bu beşinci günün sonundan itibaren işlemeye başlayacağı bilinmelidir.

 İlanen tebligatlar; kişinin adresinin meçhul olduğu durumlarda devreye girer. Bu tebligat türünde tebligat yapılacak kişinin ; Adres kayıt sisteminde bir kayıt olmamalı, adres araştırması yapılan araştırmalara rağmen tespit edilmemeli ve  daha önce belirli bir adreste kişiye tebligat yapılmamış olmalıdır.Yapılan bütün adres  araştırmaları sonuçsuz kalmışsa, kişiye ilanen tebligat yapılır. İlan yoluyla tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır.

Son olarak Usülsüz tebligata da değinecek olursak  ;Tebliğ, usulüne aykırı yapılmış olsa bile,Muhatap, her ne şekilde olursa olsun tebliğ evrakını veya davetiyeyi alırsa ya da bunların içeriğini öğrenirse tebliği öğrenmiş sayılır. Yani burada Usulsüz tebligattan bahsedebilmek için, öncelikle gerçekleştirilmiş olan bir tebligat olmalıdır. Bu yüzden gerçek muhatap yerine başka bir muhatap adına çıkartılan tebligat usulsüz tebligat değildir.Muhatap tebligatı öğrenmiş ve yapılan tebligatla ilgili olarak bazı işlemlere girişmişse misalen gelen evraka itiraz etmişse tebligatı öğrenmiş sayılır ve tebligat geçerli hale gelir. Tebligatın usulsüz olduğu tebligatın konusuna göre ilgili mahkemede veya kurumda  ileri sürülür. Burada en önemli nokta ; Tebligat bir sürenin başlamasına yarıyorsa, usulsüz tebligat öğrenilene kadar bu süre işlemeye başlamaz. Usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatap herhangi bir şekilde tebliği öğrenmiş ise tebliğ geçerli olacaktır. Burada muhatabın usulsüz tebliği öğrendiği tarih , tebliğ tarihi olarak kabul edilecektir.          

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz