Avukat Gülsen Tutoğlu

Avukat Gülsen Tutoğlu

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, tarafların belirlediği şartlar doğrultusunda taşınmazın belirlenen bir bedel ile ileri bir tarihte tapu memuru önünde resmi şekilde satılmasının taahhüt edilmesi demektir. Yani; taşınmazın satışını vaat eden kişi ileri bir dönemde bu taşınmazı devretmeyi taahhüt etmektedir. Bu sözleşmenin geçerli olabilmesi için ; noter huzurunda resmi senet şeklinde düzenlenmesi gerekmekte olup; her iki tarafın da sözleşmeyi imzalaması gerekmektedir. Aksi şekilde yapılan satış vaadi sözleşmesi geçersiz sayılacaktır ve taraflar açısından da herhangi bir bağlayıcılığı olmayacaktır. Ayrıca ; satış vaadi sözleşmesine konu olan taşınmazın, belirli veya belirlenebilir olması ve taşınmazın satış bedelinin , ödemenin  peşin ya da taksit olarak hangi yolla yapılacağının belirlenmiş olması gerekmektedir.

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yalnızca sözleşmenin tarafı olan şahıslar arasında anlam ifade etmektedir. Sözleşmenin tarafı olmayan üçüncü kişilere karşı bu hak ileri sürülemeyecektir. Hakkın üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi için tapuya şerh verilmesi gerekmektedir. Aksi halde; aynı taşınmaz sözleşme ile üçüncü taraflarla da hazırlanabilir ve başkalarına satışı yapılabilmektedir.Belirtmek gerekir ki; taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, noterde düzenlediği takdirde  tapu kütüğüne şerh edilmese bile yine  geçerli olmaktadır. Tapuya şerh edildiği takdirde ise; taşınmaz üçüncü kişiye satılsa bile  söz konusu taşınmazın tarafınıza devrini üçüncü kişiden talep edebileceksinizdir. Taraflardan herhangi birinin tapu dairesinden talebi ile gerçekleştirilen bu  şerh işlemi ile sözleşme konusu taşınmaz, başka bir üçüncü kişiye devredilmiş olsa dahi bu şerh sayesinde itirazlarınızı ileri sürebilme hakkına sahip olmaktasınızdır. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin tapuda şerh edilmesinden itibaren beş yıl içerisinde satış, haciz, ipotek işlemleri yapılamayacaktır.

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, her iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşme olup her iki tarafın da tapu devir işleminde hazır bulunması gerekmektedir. Bu hususta ;  satış vaat eden tarafın yükümlülüğü, taşınmazın devrini sağlamaktır. Taşınmazı alacak olan kişinin yükümlülüğü ise; satış vaadi sözleşmesinde taşınmaz için belirlenen borcu, devir sırasında ödemektir. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin sona ermesiyle ilgili olarak sözleşme;  yerine getirildiğinde, fesih edildiğinde ve zamanaşımına uğradığında sona ermektedir. Yani; sözleşmedeki vaad alacaklısının  taşınmaz bedelini ödemesi, vaad eden tarafın  ise sözleşme konusu taşınmazın mülkiyetini devretmesi halinde aslında sözleşme yerine getirilmiştir. Zamanaşımı açısından ise; taşınmaz satış vaadi sözleşmesi on yılın sonunda zamanaşımına uğramaktadır.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz