Ahmet YETİM

Ahmet YETİM

TARIM TEVKİFAT ORANI %5 OLDU

Bilindiği üzere tarımsal faaliyette bulunan sigortalıların sattıkları ürün bedelleri üzerinden prim borçlarına mahsuben tevkifatçı kuruluşlar tarafından kesinti yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak 5510 sayılı Kanunun Primlerin Ödenmesi başlıklı 88 inci maddesinin 10 uncu fıkrasında; “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, sattıkları ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla %1 ila %5 oranları arasında olmak üzere kesinti yapılmak suretiyle tahsil etmeye Kurum yetkilidir” hükmüne yer verilmiştir.

Yine 12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Sigorta Primlerinin Ödenme Süresi ve Erken Ödeme”

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz