Bülent ÖZATAY

Bülent ÖZATAY

6736 Sayılı Kanunun Kesinleşmiş Kamu Alacaklarına İlişkin Hükümleri (1)

15 Temmuz 2016 tarihi, Cumhuriyetimizin kurulduğundan beri 93 yıllık demokratik yaşantımızdaki en önemli tarihtir. Sevr Anlaşmasını yüce milletimize dayatmaya çalışan ve güzel ülkemizi işgal sevdasında olan tek dişi kalmış canavarların heveslerinin akamete uğradığı bu tarihin önemi, önümüzdeki yıllarda çok daha iyi anlaşılacaktır. 

Cumhuriyetin ve demokratik yapının, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından tepeden inme, talimatla getirildiği yönünde yapılan eleştirilerin haksızlığı, 15 Temmuz gecesinde ispat edilmiştir. Asil milletimizin dünyada eşi ve benzeri görülmemiş Cumhuriyet ve Demokrasiye sahip çıkışı, yüce Önderimizin ülkemiz ve milletimiz için verdiği kararlarının doğruluğunu bir kez daha göstermiştir.

15 Temmuz 2016 gecesinde yaşananların devlet yapısı ve milli ekonomimizde yarattığı yaralar, şükürler olsun ki hükümetimiz ve muhalefet partilerimizin bir araya gelmesiyle daha kolay sarılacaktır.

Uzun yıllardır birbirini ötekileştiren ve acımasızca eleştiren iktidar ve muhalefetin, 15 Temmuz 2016 sonrası düzeyli ve hoşgörülü diyalogları, umarım Cumhuriyet hayatımızda hep devam edecek, yüce Milletimize ve asil halkımıza yakışan demokratik yaşantımız bu şekilde sürecektir.

Hükümetimiz, daha doğrusu Devletimiz, halkımızın tüm dünya ülkelerine örnek olacak direnişine duyarsız kalmamış, ekonomik sıkıntılar içinde kıvranan, devlete borcunu ödeyemeyen halkıyla kucaklaşmış ve hükümet programında olmayan yeni bir ekonomik af kanununu, 6552 sayılı af kanununun üzerinden daha 2 yıl bile geçmeden 15 Temmuz 2016 sonrası meclisin gündemine yeniden getirmiştir.

Devletimizin, halkını sürekli ekonomik sıkıntı içinde bırakan vergi politikalarını, vergi inceleme ve vergi yargılama uygulamalarını tekrar tekrar değerlendirerek; yapısal değişimler sonrası yeni vergi aflarıyla buluşturmaması temennisiyle, 6736 sayılı vergi affı konusundaki açıklamalarımıza başlayabiliriz.

6736 Sayılı Kanunun Kesinleşmiş Kamu Alacaklarına İlişkin Hükümleri

Kesinleşmiş kamu alacaklarının tahsilinde Kanunla getirilen kolaylıklara ve yararlanma şartlarına ilişkin düzenlemelere aşağıda yer verilmektedir.

 • Yargı kararı ile kesinleştiği halde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için de bu hükümler uygulanır.(md:2/6)

 

 • Amme alacaklarının 06.2016 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olması ve 19.08.2016 tarihinden önceki ödeme vadeli olması gerekmektedir. (md: 1,2)

 

 • Madde hükmünden yararlanmak için; dava açılmamalı, açılmış davalardan vazgeçilmelidir. (md: 2/10)

 

 • 2016 Ekim ayının sonuna kadar başvuruda bulunulmalıdır. (md:10/1-a)

 

 • Amme alacakları tahsil dairelerine defaten veya 2016 Kasım ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmelidir. (md: 10/1-b)

 

 • Başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. (md: 10/17,21)

 

 • Taksitli ödeme tercihi halinde 6, 9, 12, 18 eşit taksit seçeneklerinden biri tercih edilmelidir. (md: 10/3-c)

 

 • Taksitli ödeme tercihi halinde ödenecek tutar aşağıdaki katsayılarla çarpılarak belirlenir ve taksit sayısına bölünür. (md: 10/3-ç)

 

 • 6 taksit için   1,045
 • 9 taksit için   1,083
 • 12 taksit için 1,105
 • 18 taksit için 1,15

 

 • Hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içinde defaten ödenmesi halinde, bu tutara Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz uygulanmaz, Yİ-ÜFE faiz uygulamasında %50 indirim yapılır. (md: 10/3-a, 10/3-b) 
  • Maliye Bakanlığından mükelleflerce alınacak vergi iadelerinin, bu Kanun gereğince Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarının taksit ödemelerine mahsubu mümkündür. (md: 10/5)

   

  • Çok zor durumda olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla taksitin aksatılması veya eksik ödenmesi halinde, her bir vergi türü için yapılandırılan borçların kalan taksitlerinin ödenmesi hakkıKanun ihlal edilmiş sayılır. (md: 10/6)

   

  • Yeniden yapılandırılan alacağın Kanunda belirtilen şekilde tamamen ödenmemesi halinde, borçlular ödedikleri tutarlar kadar Kanun hükmünden yararlanacaklardır. (md: 10/8)

   

  • Bir takvim yılında en çok iki taksitin aksatılması ve aksayan taksit tutarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesindeki gecikme zammıyla birlikte ödenmesi halinde Kanun ihlal edilmiş sayılmayacaktır. (md: 10/6)

   

  • Yeniden yapılandırılan alacaklar için tatbik edilen hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır, teminatlar iade edilir. Tatbik edilmiş hacze konu mallar, borçlunun talebi halinde 6183 sayılı Kanun çerçevesinde satılabilir.(md:10/11) (6111 ve 6552 sayılı Kanunlarda yer almayan hacizli malların satılmasına imkan veren düzenleme 6736 sayılı Kanunla getirilmiştir.)

   

  • Ödemenin %10’unu aşmamak şartıyla 5 TL’ye kadar eksik ödemeler Kanun ihlali sayılmayacaktır. (md: 10/7)

   

  • Uygun görülmesi halinde Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine kredi kartıyla ödeme yapılabilecektir. (md: 10/4)

    

  6552 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE YENİDEN YAPILANDIRILAN ALACAKLARIN, 6736 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILANDIRILMASI

   

  10.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunla yeniden yapılandırılan ve ödemeleri devam eden alacaklar, 6736 sayılı Kanun hükümlerine göre tekrar yeniden yapılandırılabilir. Bu durumda kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek, 6736 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. (md:11/1)

 

 

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz