Bülent ÖZATAY

Bülent ÖZATAY

Özatay vergi afının detaylarını yazıyor -11

Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar ve Yeniden Yapılandırılan Diğer Alacaklardan Bazıları

6736 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi ile Devlet, bazı küçük tutarlı alacaklarının tahsilinden borçlunun müracaatını beklemeksizin vazgeçmekte, alacaklarını re’sen terkin etmektedir.

 

Kanunun yine aynı maddesi ile bazı meslek kuruluşları üyelerinin ve bu kuruluşların üst kuruluşlara olan borçlarının, bazı belediyelerin su ve atık su alacaklarının; çiftçilerin, küçük sanayi kooperatifleri üyelerinin kredi borçlarının yeniden yapılandırılarak ödemelerine imkan verilmiştir.

 

 

I- TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR

 

6736 sayılı Kanunla bazı küçük tutarlı alacakların, cezaların ve bunlara bağlı gecikme zamları ile gecikme faizlerinin tahsilinden vazgeçilmektedir.

 

Tahsilinden vazgeçilen alacaklar Kanunun 11’inci maddesinin ilgili fıkralarında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

1)   - 50 TL’yi geçmeyen

- vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan

- Maliye Bakanlığı tahsil dairelerince takip edilen

asli alacaklar ve bunlara bağlı fer’i alacaklar (md: 11/2)

 

2)   - 100 TL’yi aşmayan

- vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan

- Maliye Bakanlığı tahsil dairelerince takip edilen

       aslı ödenmiş fer’i alacaklar (md: 11/2)

 

3)   - 50 TL’yi geçmeyen

- vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan

- Gümrük idarelerince takip edilen

     asli alacaklar ve bunlara bağlı fer’i alacaklar (md: 11/3)

 

4)  - 80 TL’yi geçmeyen

- vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan

- Gümrük idarelerince takip edilen

para cezaları ve bunlara bağlı fer’i alacaklar (md 17/3)

 

5)  - 100 TL’yi geçmeyen

- vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan

- Gümrük idarelerince takip edilen

aslı ödenmiş fer’i alacaklar (md: 11/3)

 

6)   - 50 TL’yi aşmayan

- 31.12.2014 tarihi ve öncesine ilişkin olup ödenmemiş olan

       sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları ve fer’i alacakları (md: 11/4)

 

7)     - 100 TL’yi aşmayan

- 31.12.2014 tarihi ve öncesine ilişkin olup ödenmemiş olan

       sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezalarına ait fer’i alacaklar (md: 11/4)

 

8)   - 100 TL’yi aşmayan

       tüzel kişiliği kaldırılmış belediyelerin kayıtlarında yer aldığı halde il özel idarelerine devredilen alacaklar, cezaları ve fer’ileri (md: 11/13)

 

 

 

II- YENİDEN YAPILANDIRILAN ALACAKLAR

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Üyelerinin Borçları

SMMM ve YMM Odaları Birliği Üyelerinin Borçları

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Üyelerinin Borçları

BARO Üyelerinin Borçları

 

30.06.2016 tarihi itibariyle ödenmesi gerekip de ödenmemiş aidat vs. gibi (Avukatlarda baro kesenekleri, staj kredisi) borçları

 • 2016 Ekim ayı sonuna kadar ilgili birime başvurulması şartıyla,
 • borç asıllarının birinci taksidi 2016 Kasım ayından başlamak üzere, kalanı aylık dönemler halinde, en fazla 6 eşit taksitte (SMMM ve YMM Odaları üyelerinde 9 eşit taksitte) ödenmesi halinde,
 • bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

 

Bu imkandan yararlanmak isteyenler, dava açmayacak veya açtıkları davadan vazgeçeceklerdir.

 

Ödemelerde aksama olması halinde, ödenmiş olan aidat asıllarına isabet eden fer’i alacaklardan vazgeçilecektir. (md:11/5,6,8,9)

 

 

Orman Köylülerinin Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine Kredi Borçları

Çiftçilerin Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kredi Borçları

Organize Sanayi Bölgelerine Kredi Borçları

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerine Kredi Borçları

 

19.08.2016 tarihi itibariyle ödenmesi gerekip de ödenmemiş yukarıdaki kredi borçları,

 • 2016 Ekim ayı sonuna kadar başvurulması şartıyla,
 • kredi borç asıllarının tamamı ile Yİ-ÜFE faiz tutarının, birinci taksiti 2016 Kasım ayından başlamak üzere her yıl Kasım ayında 5 eşit taksitte (Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop. Kredi borçlarında 6736 sayılı Kanunda belirlenen taksit sürelerinde) ödenmesi halinde,
 • bu kredilerin fer’i alacaklarından vazgeçilir.

 

Kanundan yararlanmak isteyenler, dava açmayacak veya açtıkları davadan vazgeçeceklerdir. (md: 11/10,11,12)

 

 

Su ve Atık Su Bedelleri

 

 • Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince tahakkuk ettirilen su ve atık su bedelleri ile,
 • Tüzel kişiliği kaldırılarak ilçe belediyesine katılan köyler, tüzel kişiliği devam eden orman köyleri ile belde belediyeleri sınırları içinde bulunan su aboneleri adına büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idareleri tarafından tahakkuk ettirilen su ve atık su bedellerinden,
 • vadesi 30.06.2016 tarihinden önce olup da henüz ödenmemiş olanlar,
 • 2016 Ekim ayı sonuna kadar başvuruda bulunmak suretiyle,
 • 6736 sayılı Kanunda belirlenen taksit sürelerinde ödenmesi şartı ile,

her türlü ceza ve fer’i alacaklarından vazgeçilir.

 

Kanundan yararlanmak isteyenler, dava açmayacak veya açtıkları davadan vazgeçeceklerdir. (md:2/9, 2/10, 10/7)

 

 

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz