Bülent ÖZATAY

Bülent ÖZATAY

Özatay vergi afının detaylarını yazıyor -10

Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar

 

İşletmenin belgeleyemediği giderleri veya işletmeden çekilen kaynaklar (işletmede belgesiz gelirlerin de bulunmaması halinde) kayıtlarda kasa fazlası neticesini oluşturmaktadır.

 

Özellikle Şirket ortaklarının işletmeden çektikleri kaynaklar ve belgelenemeyen harcamalar sonucu ortaya çıkan kasa fazlaları veya ortaklardan alacaklar hesabı; ya işletme sahiplerinin çektikleri kaynakları dışarıdan işletmeye ilave etmeleriyle ya da kar dağıtımı yoluyla giderilebilmektedir.

 

Kar dağıtımının vergisel yükümlülükleri nedeniyle kar dağıtmayan işletmelerde, kasa fazlalarının diğer hesaplarda gizlendiği gözlenmektedir.

 

Kanunun 6/3 üncü maddesi ile işletmelerdeki kasa fazlaları veya ortaklardan alacaklar hesabının daha az vergisel maliyetle giderilmesi amaçlanmıştır.

 

 

  • Düzeltme Konusu Kasa Fazlası ve Ortaklardan Alacaklar Hesabı ve İlgili Diğer Hesaplar

 

Kurumlar vergisi mükellefleri 31.12.2015 tarihli bilançolarında yer alan kasa fazlaları ve ortaklardan alacaklar hesabını giderme imkanına sahip olacaklardır. (md: 6/3-a)

 

6736 sayılı Kanunun 6/3’üncü maddesi ile, 6111 ve 6552 sayılı Kanunlardan farklı olarak ilgili diğer hesaplar da düzeltme konusuna alınmıştır.

 

Müşavirliğimiz, Kanundaki ilgili diğer hesaplar tanımlamasından, Şirketin gerçekte olmayan ancak kayıtlarda işletmenin akçal alacağı gibi gösterilen (gerçeği yansıtmayan diğer çeşitli alacaklar hesabı gibi) hesapların kastedildiğini düşünmektedir.

 

Bu hesapların düzeltilmesinde, benzer hesapların ortaklardan alacaklar hesabına virman edilmesinden sonra 6736 sayılı Kanun konusu düzeltmeye tabi tutulması tavsiye edilmektedir.

 

 

  • Kasa Fazlası ve Ortaklardan Alacak Tutarının Bildirim Zamanı

 

Kurumlar vergisi mükellefleri kasa fazlası ve ortaklardan net alacak tutarlarını 2016 Kasım ayının sonuna kadar vergi dairelerine beyan ederek düzeltebileceklerdir. (md: 6/3-a)

 

 

 

 

  • Beyan Edilen Tutarların Vergisel Sonuçları

 

Bu Kanun uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave tarhiyat yapılmayacaktır. Kasa veya ortaklar cari hesabına yönelik beyanname sonucunda, 2016 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme yapılması gerekiyorsa (faiz geliri hesaplanması nedeniyle), geçici vergi düzeltme işlemleri 2016 Kasım ayına kadar yapılır ve herhangi ceza veya faiz aranmaz. (md: 6/3-c)

 

 

  • Kasa Fazlası ve Ortaklardan Alacaklar Hesabının Giderilmesinde Vergisel Yük

 

Şirketlerin beyan ettikleri kasa fazlası veya ortaklardan alacaklar hesabı üzerinden %3 oranında vergi hesaplanacaktır. (md: 6/3-b)

 

 

  • Verginin Ödenme Süresi

 

Kasa fazlası veya ortaklardan alacaklar hesabı üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresinde ödenmek durumundadır. (md: 6/3-b) Müşavirliğimiz, bu süre içinde ödenmeyen vergilerin 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zammıyla birlikte takip edileceği düşüncesindedir.

 

 

  • Beyan Edilen Tutarlar ve Ödenen Vergilerin Matrahla İlişkisi

 

Beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecek, ödenen vergiler gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilemeyecektir. (md: 6/3-c)

 

 

  • Mahsuben Ödeme

 

Maliye Bakanlığından mükelleflerce alınacak vergi iadelerinin, bu Kanun gereğince Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarının taksit ödemelerine mahsubu mümkündür. (md: 10/5)

 

 

 

 

Borç tutarından daha eksik mahsup yapılması halinde, eksik tutarın 1 ay içinde ödenmesi istenecek, eksik ödenen tutar için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesindeki gecikme zammı hesaplanacaktır. Bu durumda Kanun ihlal edilmiş sayılmayacaktır. (md: 10/5)

 

 

  • Bakanlar Kurulu ve Maliye Bakanlığının Yetkisi

 

Kanun, vergilerin ödeme süreleri üzerinde değişiklik yapılması konusunda Maliye Bakanlığını yetkilendirmiştir. (md: 6/4)

 

Başvuru süresini bir aya kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. (md: 10/17,21)

 

Müşavirliğimiz kayıtlardan çıkarılan kasa veya ortaklardan alacaklar hesaplarına ilişkin olarak, Maliye Bakanlığının aşağıdaki muhasebe kaydını önereceğini düşünmektedir.

 

-------------------------/--------------------

Ortaklardan Alacaklar

                                  Diğer Çeşitli Alacaklar

 

(İlgili Diğer Hesapların, O/C Hesaba Alınış Kaydı)

-------------------------/--------------------

Diğer Olağanüstü Gider ve Zararlar

(KKEG)

                                         Kasa/Ortaklardan Alacaklar

                                        Ödenecek Vergi ve Fonlar

-------------------------/---------------------

 

689 Diğer Olağanüstü Gider ve Zararlar Hesabına alınan tutar, gelir tablosunda oluşan net karı kendisi kadar düşürecek, bu tutarın vergi matrahına alınması nedeniyle vergisel bir kayıp olmayacaktır.

 

6736 sayılı Kanunun bu düzenlemesinden faydalanan kurumlar vergisi mükellefleri, karlarını %3 oranlı vergi yükü ile dağıtmış olacaklardır.

 

 

 

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz