Murat Dağ

Murat Dağ

MÜTERCİM ASIM EFENDİ’NİN MEZARI..

Gaziantepli Dil bilimci, mütercim, tarihçi, devlet adamıve şair “Mütercim Ahmet Asım”, vefatının 200.’üncü yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Karacaahmet Mezarlığı’nda, Şakirin Cami’nin bulunduğu kapıdan girildikten sonra, 2.Cadde üzerinde, 4. Adada Gasilhane’ye giden yolun sağ tarafında metfun bulunan Mütercim Asım, yaptığı tercümeler ve ilmi kişiliği ile III. Selim ve II. Mahmut’un takdirini kazanmış önemli bir şahsiyettir.

Ölümünün 200’üncü yılına kadar atıl vaziyette bulunan Mütercim Asım’ın kabri, yabani otlarla kaplanmış, şahideleriyan yatmaya başlamış, kenar duvarları yıkılmış bir haldeydi. Belki müdahale edilmese, tıpkı Karacaahmet’te bulunan 80 bin Osmanlı mezar taşından, 12 bin tane kaldığı gibi, Mütercim Asım’ın mezarı da bakımsızlıktan kaybolmaya yüz tutacaktı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi’nin müşterek çalışmasıyla yeniden düzenlenen Mütercim Asım Efendi’nin mezarı, vefatının 200’üncü yıldönümünde böylelikle kurtarılmış oldu.

 

Mütercim Asım Efendinin Molla sarıklı şahidesindeArapça ta’lik hatla; Ve li-ni’emi dârü’l-müttakîn hâzâ kabrfâzilü’z-zebân u vahîdü’d-devrân mütercime’l-kâmûsu’l-muhît ve’l-bürhânü’l-kâtı’ ve mütercimü’s-siyerü’l-manzûmetü’l-Halebî ve şârihi manzûmetü’l-âmâlî ve sâhibü’t-tasânîf fi’l-fünûni’l-mütenevvi’ati amnâ ve’d-denâ ve istedenâEbi’l-Kemâl El-hâc Es-seyyid Ahmed Asım El-Ayıntâbî em-me’mûr tahrîri vakâyi’ü’d-devleti’l-mahmûdiyyeti’l-‘Osmâniyye sâbıkan rahmetullâhialeyhu ilâ yevmi’l-bekâ li-rûhuhu el-fâtiha, 9 Safer sene 1235yazmaktadır.

Kitabenin Türkçe çevirisi; “Muttakilerin evinin nimeti için bu kabir dilin faziletlisi ve devranın teki, Burhan-ı Katı ve Kamusülmuhitin mütercimi ve Siyer-i Halebi’nin mütercimi ve manzumetülâmâli şerh eden ve muhtelif sanatların tasnifçisi son (o zaman için) Osmanlı vaka memuru Ebi’l-Kemâl El-hâc Es-seyyid Ahmed Âsım El-Ayıntâbî, beka gününe kadar Allah ona rahmet etsin, ruhu için el fatiha. 9 Safer 1235/27 Kasım 1819”dir.

Mütercim Asım Efendi’nin metfun bulunduğu mezarlık,aynı zamanda bir aile kabristanıdır. Mezarlıkta, Mütercim Asım’ın eşi Kerime Hanım, oğulları İsmail Nevres ve Mehmet Hamit, oğlu Hamit Efendi’nin eşi Safiye Hanım, kızları Hatice, Fatma, Emine, Hamit Efendi’nin torunu, Es-seyyidKâmil Efendi, Mütercim Asım Efendi’nin ağabeyinin soyundan Malatya Mutasarrıfı Cenanizâde Mehmet Rasim Paşa, isimsiz bir çocuk mezarı ve aileyle bir bağını bulamadığım Ulemadan Süleymaniyeli Hecri Efendi’nin kabirleri bulunmaktadır.

Bu mümtaz şahsın ve aile efradının mezarı uzmanlar tarafından yapılan titiz çalışma ile hem yeniden düzenlendi hem de uzun yıllar boyunca zamana meydan okuyacak hale getirildi. Darısı; yine Karacaahmet’te bulunan, Meşrutiyetyıllarının önemli şahsiyetlerinden mütercim, diplomat, hukukçu, bürokrat, siyaset ve bilim adamı Münif Paşa ve Edirne Sezai Dergahı civarında bulunan ve II. Abdülhamit’in, vezirlerden birine kızdığı zaman; “Nerede Kadri Paşa! Bunlar onun pabucuna erişemediler” dediği, II. Abdülhamit dönemi Sadrazamlarından Cenanizade Mehmet Kadri Paşa’nın mezarlarına…

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz