Bülent ÖZATAY

Bülent ÖZATAY

MESKEN KİRALARINDA İSTİSNA

Gelir Vergisi Kanunu’nun 5615 sayılı Kanunla değişik 92 nci ve 4842 sayılı Kanunla değişik 117 nci maddeleri gereğince gayrimenkul sermaye iradları, varsa diğer gelirlerle birlikte izleyen yılın 25 Mart tarihine kadar (25 Mart dahil) yıllık beyanname ile beyan edilerek, Mart ve Temmuz aylarında ödenecektir.

 

Gelir elde eden her aile bireyi, elde ettiği geliri kendi adına beyan edecek ve imzalayacaktır.

 

Beyanname vermek zorunda olan kişinin küçük veya kısıtlı olması halinde, beyanname yine bu kişiler adına düzenlenecek olup, bu kişiler adına veli veya vasi beyannameyi imzalayarak, hangi sıfatla imzaladığını beyannamede belirtecektir.

 

 

Mesken Kiralarında İstisna Haddi

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21 inci maddesi gereğince; ticari, zirai ve mesleki kazanç sahibi dışındaki kişiler tarafından binaların mesken olarak kiraya verilmesinden, 2012 yılı içinde elde edilen hasılatın 3.000.-TL’si gelir vergisinden istisna edilmiştir.

 

Yine Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123 ncü maddesinde bu tutarın yeniden değerleme oranında artırılmasına hükmedilmiş ve Bakanlar Kuruluna tespit edilen tutarları artırma veya indirme yetkisi verilmiştir.

 

31.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 284 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği, 2013 yılında elde edilecek kira gelirleri için istisna haddini 3.200.-TL’ye yükseltmiştir.

 

Ancak bu istisna her mesken için ayrı ayrı uygulanmayacaktır. İstisna, elde edilen toplam hasılattan indirilecektir.

 

Gayrimenkul sermaye iradının eksik beyan edildiğinin tespiti halinde, G.V.K.’nun 21’inci maddesi gereğince mükellefler bu istisnadan yararlandırılmamaktadır.

 

 

Tevkif Suretiyle Vergilendirilmiş Gayrimenkul Sermaye İradında Beyan

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86 ncı maddesindeki düzenlemeler gereğince 2012 yılı için gayrisafi tutarı 25.000.-TL’yi geçmeyen ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş gayrimenkul sermaye iratları için beyanname verilmeyecek veya bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir.

 

 

Ticari İşletmeye Dahil Gayrimenkul Kiraları

 

Kiraya verilen gayrimenkul, ticari işletme bünyesinde ise; elde edilen kira geliri ticari gelir olup, karşılığında fatura düzenlenecek, meskenler için öngörülen istisna düzenlemesi uygulanmayacaktır.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz