Avukat Gülsen Tutoğlu

Avukat Gülsen Tutoğlu

KİRALANAN TAŞINMAZIN İCRA YOLU İLE TAHLİYESİ NASIL OLUR?

Kiraya veren, kiralanan evi ya da işyerini sözleşmede kararlaştırılan tarihte teslim etmekle ; kiracı da  oturmuş olduğu taşınmaz da kira bedelini ödemekle yükümlü olduğu için; söz konusu kira bedelinin ödenmemesi durumundakiralanan taşınmazın tahliye edilmesi yoluna gidilebilmektedir. Kiraya verilmiş bir taşınmazı tahliye ettirebilmek için kiraya veren, kiracısına karşı tahliye davası açabileceği gibi; kira bedelinin ödenmemesi ve kira süresinin bitmesi sebeplerinin varlığı halinde tahliye davası açmadan doğrudan icra dairesine başvurarak taşınmazının tahliyesini isteyebileceği durumlar da yine kanunda belirtilmiştir. Buhususta; alacaklı taraf, kiralanan taşınmazını tahliye etmek istemeyip sadece tarafına ödenmeyen kira bedellerini almak istiyorsa ; söz konusu bu alamadığı aylık kira bedelleri için kiracısı hakkında ilamsız genel haciz yolu ile icra takibi yapabilmektedir. Lakin; alacaklı taraf , hem kira bedellerinin tarafına  ödenmesini hem de kiralanan taşınmazının tahliye edilmesini istiyorsa bu durumda kiralanan taşınmazın ilamsız icra yolu ile tahliyesini istemesi gerekmektedir. Yani; kira bedelinin ödenmemesi ve kira süresinin bitmesi halinde kiraya verenin tahliye davası açmadan doğrudan icra dairesine başvurarak taşınmazının tahliye edilmesini yine isteyebilmektedir. Diğer bir değişle; kiracı zamanı gelmiş kirayı ödemezse, kiraya veren kendisine ödenmeyen bu kira alacağı için genel haciz yolu ile icra takibi başlatabilmektedir.Kira alacağının tahsili için yapılan genel haciz yolu ile takipte yalnız kira alacağı tahsil edilebilmekte olup; kiracının tahliyesine karar verilmemektedir. Lakin; kiraya veren taşınmaz sahibi, kiranın ödenmesi ile birlikte tahliye de istiyorsa o zaman kiracısı aleyhinde ilamsız tahliye takibi başlatmalıdır. İcra dairesi tarafından gönderilen ödeme emri ile borçlu kiracıya , kira borcunu belli bir süre içinde ödemesi gerektiği bildirilmiş olmaktadır. Kiracı olan borçluya karşı yapılan ilamsız tahliye takibine karşı borçlunun yasal süresi içinde itiraz etme hakkı yine bulunmaktadır. Yasal süre içinde itirazda bulunulmadığı takdirde ise; icra takibi kesinleşmiş olmaktadır. Bilindiği üzere; kiracı kişi zamanı gelmiş kira parasını ödemezse, kiraya veren kendisine kiranın ödenmesi için bir süre verebilmekte olup bu süre içinde de yine kira ödenmezse aralarında olan kira sözleşmesini feshedeceğini kiracıya bildirebilmektedir.  

Bu hususta; kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra kiraya verene karşı kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren taşınmaz sahibi ,kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilmektedir. Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde;  bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebileceği de aynı şekilde kanunda belirtilmiştir. Tüm bu hususlardan ötürü; kiracınınödemekle yükümlü olduğu kira bedellerini, kiraya verene zamanında ödemesi süreç açısından hak kaybı yaşanmaması hususunda önem arz etmektedir. 

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz