Bülent ÖZATAY

Bülent ÖZATAY

Kesinleşmemiş veya Dava Aşamasında Bulunan Kamu Alacakları

Kesinleşmemiş veya dava aşamasında bulunan kamu alacaklarının tahsilinde Kanunla getirilen kolaylıklara ve yararlanma şartlarına ilişkin düzenlemelere aşağıda yer verilmektedir.

 • Bu madde hükmünden yararlanmak için dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi şarttır. (md: 3/10)

 

2- Amme alacaklarının 30.06.2016 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olması ve 19.08.2016 tarihi itibariyle ikmalen, re’sen, idarece yapılmış tarhiyatın bulunması gerekmektedir. (md: 1, 3/1)

 

 • 2016 Ekim ayının sonuna kadar başvuruda bulunulmalıdır. (md:10/1-a)

 

 • Amme alacakları tahsil dairelerine defaten veya 2016 Kasım ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmelidir. (md: 10/1-b)

 

 • Başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. (md: 10/17,21)

 

 • Taksitli ödeme tercihi halinde 6, 9, 12, 18 eşit taksit seçeneklerinden biri tercih edilmelidir. (md: 10/3-c) 
  • Taksitli ödeme tercihi halinde ödenecek tutar aşağıdaki katsayılarla çarpılarak belirlenir ve taksit sayısına bölünür. (md: 10/3-ç)

   

  • 6 taksit için   1,045
  • 9 taksit için   1,083
  • 12 taksit için 1,105
  • 18 taksit için 1,15

   

  • Hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içinde defaten ödenmesi halinde, bu tutara Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz uygulanmaz, Yİ-ÜFE faiz uygulamasında %50 indirim yapılır. (md: 10/3-a, md:10/3-b)

   

  • Maliye Bakanlığından mükelleflerce alınacak vergi iadelerinin, bu Kanun gereğince Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarının taksit ödemelerine mahsubu mümkündür. (md: 10/5)

   

  • Çok zor durumda olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla taksitin aksatılması veya eksik ödenmesi halinde, her bir vergi türü için yapılandırılan borçların kalan taksitlerinin ödenmesi hakkı Kanun ihlal edilmiş sayılır. (md: 10/6)

   

  • Bir takvim yılında en çok iki taksitin aksatılması ve aksayan taksit tutarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesindeki gecikme zammıyla birlikte ödenmesi halinde Kanun ihlal edilmiş sayılmayacaktır. (md: 10/6)

   

  • Bu maddeye göre ödeme şartlarını ihlal eden mükelleflerde, ilk tarhiyata göre belirlenen alacaklar takip edilecektir. En son yargı kararının tarhiyatın tasdikine ilişkin olması halinde, bu karar üzerine tahakkuk eden alacaklar takip edilir. (md: 3/11)

   

  • Ödemenin %10’unu aşmamak şartıyla 5 TL’ye kadar eksik ödemeler Kanun ihlali sayılmayacaktır. (md: 10/7)

   

  • Uygun görülmesi halinde Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine kredi kartıyla ödeme yapılabilecektir. (md: 10/4)


  

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz