Bülent ÖZATAY

Bülent ÖZATAY

Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Emtia

İşletmelerde fiili durumla kaydi durum arasında tutarsızlıkların bir başka şekli, işletmede bulunmayan emtianın kayıtlarda yer almasıdır.

Kanunun 6/2 nci maddesi, değişik sebeplerle fiilen işletme bünyesinde bulunmayan, ancak işletme kayıtlarında (aktifinde) yer alan emtianın kayıtlardan da çıkarılmasına ve fiili durumla eşitlenmesine imkan tanımaktadır. 

İşletmede bulunmayan makine-teçhizat ve demirbaşlar Kanun kapsamına alınmamıştır.

  • Uygulamanın Şekli

 

Kayıtlarında yer alan malların işletmelerinde fiilen bulunmadığı durumlarda mükellefler, işletmelerinde mevcut olmayan emtia için fatura düzenleyerek, kayıtlarından çıkmasını sağlayabileceklerdir. (md: 6/2-a)

Müşavirliğimiz, faturaların muhtelif alıcılar adına düzenleneceğini ve kanuni dayanağın faturalara şerh olarak verilmesi gerektiğini düşünmektedir.

 

  • Uygulama Süresi

İşletmeler faturaları 2016 Kasım ayının sonuna kadar düzenlemek durumundadırlar. (md: 6/2-a)

  • Faturalama Tutarları

 

Hazırlanacak faturalar, aynı nev’iden emtiaya ilişkin gayrisafi kar oranıyla düzenlenmek zorundadır.

Gayrisafi kar oranının tespit edilemediği durumlarda, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır. (md: 6/2-a)

 

  • Faturalamalar Sonucu Oluşan Vergisel Yükümlülükler

Yapılacak faturalamalar sonucu oluşan vergisel yükümlülükler, mükelleflerce yerine getirilecek (doğacak katma değer vergileri ödenecek, satış tutarları matraha ilave edilecek), faturalamalar işletmenin kayıt ve beyanlarına intikal ettirilecektir. (md: 6/2-a)

 

4.1- KDV’lerin Ödeme Zamanı

Bu uygulamadan yararlanacak mükellefler, ödemeleri gereken katma değer vergilerini, ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödeyeceklerdir. (md: 6/2-a) Müşavirliğimiz süresinde ödenmeyen kdv’lerin 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edileceği görüşündedir. 

4.2- Eczanelerde KDV Oranı ve Ödeme Zamanı 

      Eczaneler kayıtlarından çıkarmak üzere düzenledikleri ilaçların faturalarını, ilaç maliyet bedelleri üzerinden hazırlayacak ve %4 oranında hesaplayacakları kdv’yi ayrı bir beyanname ile beyan edecekler ve beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir. 

      Ödenen bu vergi, kdv indirim konusu yapılmayacak ve gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmayacaktır. (md: 6/2-b) 

  • Yapılacak Vergi İncelemeleri

 

Matrah artırımında bulunulmamış ancak kayıtlarında yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtialarını Kanunda belirtilen usul ve şartlarda faturalamış olan mükelleflerin daha sonra tabi oldukları vergi incelemelerinde, bu madde gereğince yapılan faturalanmış iktisadi kıymetlerle ilgili olarak geriye yönelik vergi cezası ve gecikme faizi uygulanmayacaktır. (md: 6/2-c) 

  • Mahsuben Ödeme

 

Maliye Bakanlığından mükelleflerce alınacak vergi iadelerinin, bu Kanun gereğince Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarının taksit ödemelerine mahsubu mümkündür. (md: 10/5)

 

Borç tutarından daha eksik mahsup yapılması halinde, eksik tutarın 1 ay içinde ödenmesi istenecek, eksik ödenen tutar için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesindeki gecikme zammı hesaplanacaktır. Bu durumda Kanun ihlal edilmiş sayılmayacaktır. (md: 10/5) 

  • Bakanlar Kurulu ve Maliye Bakanlığının Yetkisi

Kanun, vergilerin ödeme süreleri üzerinde değişiklik yapılması konusunda Maliye Bakanlığını yetkilendirmiştir. (md: 6/4)

Başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. (md: 10/17,21)

  • Muhasebe Kaydı

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının kayıtlardan çıkarılan emtiaya ilişkin olarak, aşağıdaki muhasebe kaydını önereceği düşünülmektedir.

 

----------------------/-------------------------

Diğer Olağanüstü Gider ve Zararlar

(KKEG)

                               Yurtiçi Satışlar

                              Hesaplanan KDV

                               (Ödenecek Vergi ve Fonlar)(Eczaneler İçin)

----------------------/-------------------------

 

Satılan Malın Maliyeti

                             Ticari Mallar/Hammaddeler

-----------------------/-------------------------

 

 

 

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz