Bülent ÖZATAY

Bülent ÖZATAY

KATMA DEĞER VERGİSİNDE RAPOR/TEMİNAT OLMAKSIZIN İADE DÖNEMİ BAŞLIYOR

Maliye İdaresi bugüne kadar katma değer vergisi iadelerinde; ya vergi inceleme raporu, ya teminat mektubu ya da yeminli mali müşavir raporu aramıştır.

Artık 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği” ile bazı kdv iadeleri, yukarıda sayılanlar aranmaksızın yerine getirilecektir.


 1. Hızlandırılmış İade Sistemi

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin “Kdv İadesinde Ortak Hususlar” başlıklı IV/C bölümü ile getirilen yeni uygulamaya göre, bazı mükelleflere yapılacak kdv iadeleri, bu mükelleflerin müracaatı üzerine doğrudan yapılacaktır.


 1. Hızlandırılmış İade Sisteminden (HİS’den) Yararlanacak Mükellefler

Tebliğde HİS’den yararlanacak işletmelerin özellikleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 1. Son beş yıl itibarıyla vergi mükellefiyetinin bulunması
 2. Son beş yıl içinde mücbir sebepler dışında defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemesi
 3. Gelir/kurumlar, kdv, ötv beyanname verme ödevlerini herbiri itibarı ile birden fazla aksatmaması
 4. – Aktif toplamının en az 200 milyon TL olması

– Maddi duran varlık toplamının en az 50 milyon TL olması
– Öz sermaye tutarının en az 100 milyon TL olması
– Net satışlarının en az 250 milyon TL olması
– Başvuru öncesi takvim yılında ortalama en az 250 kişi çalıştırması

 1. Sahte veya yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi tutulmaması, tutulmuşsa genel esaslara dönülmüş olması veya herhangi sebeple özel esaslara tabi olmayı gerektiren bir durumun bulunmaması
 2. Vergi borcunun olmaması (tecil bu şartın ihlali sayılmayacaktır.)
 1. Hızlandırılmış İade Sistemi Sertifikası

Yukarıdaki şartların tamamını birlikte taşıyan mükellefler, bu sistemden faydalanmak isterlerse, bağlı bulundukları Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa başvuracaklar ve başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde “HİS Sertifikası” nı alacaklardır.

Müracaatlarını HİS Sertifikası ile yapan mükelleflerin iade talepleri (henüz sonuçlandırılmamış olanlar dahil); Maliye İdaresince inceleme raporu, YMM raporu, teminat aranmaksızın derhal yerine getirilecektir.


 1. HİS Sertifikalı Mükelleflerin İade Taleplerinin Karşılanması

HİS Sertifikalı mükellefler; iade talep dilekçelerini ve dilekçe ekinde verecekleri ilgili belgeleri bağlı oldukları vergi dairelerine teslim etmelerini ve “KDV İadesi Kontrol Raporu” ile yapılan sorgulamanın yapılmasını müteakip, olumsuzluk tespit edilmeyen iade tutarlarını 5 gün içinde tahsil edeceklerdir.


 1. Uygulama Başlangıcı

Katma değer vergisinde rapor/teminat aranmaksızın iade dönemi 01.05.2014 tarihinde başlamaktadır. Dolayısı ile HİS Sertifikası alma şartlarını taşıyan işletmeler, bu tarihten itibaren sertifika için müracaat edebilecekler ve iade tutarlarını doğrudan vergi dairelerine müracaatla, kısa sürede tahsil edebileceklerdir.


 1. HİS Sertifikalarının İptali

Kendilerine HİS Sertifikası verilen mükelleflerin bu sertifikaları, aşağıdaki hususlardan birinin gerçekleşmesi halinde iptal edilir.

 1. HİS Sertifikası verilmesi için şart olan işletme büyüklüklerinin kaybedilmesi (Yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilanço kalemleri değerlendirilecek, şartlar yeniden kazanıldığında sertifika yeniden verilecektir)
 1. 250 çalışan sayısında % 25’i aşan bir azalış meydana gelmesi (Her takvim yılında verilen muhtasar beyannameleri değerlendirilecek, bu şartın yeniden kazanılması halinde sertifika yeniden verilecektir)
 2. Defter ve belgelerin ibraz edilmemesi
 3. Haklarında sahte veya yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığına ilişkin “olumsuz rapor” düzenlenmesi (Nihai yargı sonucu yapılan tarhiyatın terkini ile sertifika yeniden verilecektir)
 4. Vergi borçlarının vadesinde ödenmemesi (Takip edilen vergi borcunun nihai yargı kararı sonucu kaldırılması ile sertifika yeniden verilecektir)

HİS Sertifikalı mükellefler, her takvim yılının idare tarafından belirlenen en az bir vergilendirme döneminde kdv iadeleri yönünden incelenecektir. İnceleme sonucu alınan iadenin % 5’ini geçen tutarda haksız veya yersiz iade aldığının tespit edilmesi halinde bu mükelleflerin sertifikaları iptal edilecek; sertifikaları bu sebeple iptal edilenlere, 5 yıl süreyle HİS Sertifikası verilmeyecektir.

Burada dikkati çeken nokta, defter ve belgelerini kanuni süre içinde ibraz etmeyen mükelleflere ait sertifikaların yeniden verilmesi konusunda bir düzenlemenin olmayışıdır.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz