Bülent ÖZATAY

Bülent ÖZATAY

Katma Değer Vergisinde Artırım

Yeniden yapılandırma hükümleri çerçevesinde katma değer vergisinde artırıma ilişkin açıklamalar aşağıda özetlenmiştir. 

 • Katma Değer Vergisi Artırımının Sonuçları

 

Katma değer vergilerinin Kanunda belirtilen şartlarda artırılması ve ödenmesi sonucunda, artırım yapılan yıllara ilişkin katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. (md: 5/3) 

 • Katma Değer Vergisi Artırımında Müracaat Süresi

 

Artırımda bulunacak katma değer vergisi mükellefleri 2016 Ekim ayının sonuna kadar artırım beyannamelerini vermek zorundadırlar. (md: 5/3-a)

 

Başvuru süresini bir aya kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. (md: 10/17)

 

 

 • Artırım Konusu Katma Değer Vergileri

 

Katma değer vergisi artırımında vergi matrahının artırımı değil, hesaplanan verginin artırımı söz konusudur. (md: 5/3-a)

 

Bir başka deyişle hesaplanan vergiye, Kanunda yer alan oranlar uygulanarak ek katma değer vergileri ödenmektedir.

 

 • Hesaplanan Katma Değer Vergilerinde Yıllık Toplamlar

 

Katma değer vergisi artırımında bulunacak mükellefler, (ihtirazi kayıtla verilen dönemler dahil) artırım yapılacak yıl içinde hesaplanan katma değer vergilerinin yıllık toplamını esas almak durumundadırlar. (md: 5/3-a, 5/3-ç)

 

Bir başka deyişle mükellefler, herhangi bir yıla veya yıllara ait aylık/üç aylık dönemlerini değil, o yılın içindeki tüm katma değer vergisi beyannamelerinde yer alan hesaplanan katma değer vergilerinin toplamını esas alacaklardır. (md: 5/3-a, 5/3-ç)

 

Mükellefin artırımda bulunduğu yıl içinde işe başlaması ya da bırakması durumunda artırım, faaliyette bulunulan aylar için yapılacaktır. (md: 5/3-ç)

 

 • Artırılan Dönemlerde İhraç Kayıtlı Satışlar

 

Katma değer vergisi artırımında bulunulan dönemlerde 3065 sayılı Kanun’un 11/1-c ve geçici 17 inci maddesi hükümleri gereğince tecil uygulamasının bulunması halinde, tecil edilen vergiler hesaplanan vergiden düşülecektir. (md: 5/3-a)

 

 

 • Artırılan Dönemlerle İlgili Kesinleşmiş İlave Tarhiyatlar

 

Artırımda bulunulacak dönemlere ilişkin olarak Kanunun yayım tarihinden önce kesinleşmiş ikmalen, res’en, idarece tarhiyatın bulunması halinde; artırıma esas olacak vergi, yıllık hesaplanan vergi toplamı ile tarhiyat sonrası bulunan vergilerin toplamı olarak dikkate alınacaktır. (md: 5/3-d)

 

 

 • Katma Değer Vergisinde Artırım Dönemleri ve Vergileme Oranları

 

Artırım yapılacak yıla ait hesaplanan katma değer vergisi tutarına;2011 yılı için %3,5, 2012 yılı için %3, 2013 yılı için %2,5, 2014 yılı için %2 ve 2015 yılı için %1,5 oranında katma değer vergisi ödenecektir. (md: 5/3-a)

 

 

 • Eksik KDV Beyanlarında Artırılacak Vergilerin Hesaplanması

 

8.1. Aylık Beyana Tabi Mükelleflerde En Az Üç Beyannamenin Verilmiş

       Olması

Verilen beyannamelerdeki hesaplanan katma değer vergisinin ortalamasının bir yıla iblağ edilerek, yıllık hesaplanan katma değer vergisi bulunacaktır. (md: 5/3-b-1)

 

8.2. Aylık Beyana Tabi Mükelleflerde En Fazla İki Dönem Beyanname Verilmiş veya Beyanname Verilmemiş ya da Hesaplanan KDV’nin Bulunmaması veya Hesaplanan KDV’nin Düşük Tutarda Olması Hali

Artırımda bulunulacak yıl içinde en fazla bir veya iki ay için beyanname verilmiş veya işlemlerin tamamının istisnalar kapsamındaki teslimlerden oluşması veya diğer nedenlerle hesaplanan katma değer vergisinin bulunmaması ile tecil terkin kapsamındaki teslimlerden oluşması nedeniyle hesaplanan katma değer vergisinin bulunmaması durumunda mükellefler; artırımda bulunacakları dönemle ilgili gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında da bulunmak zorundadırlar.

 

 

 

 

 

Mükellefin teslim ve hizmetlerinin büyük çoğunluğu istisna kapsamında olup, hesaplanan katma değer vergisi tutarının ilgili yıl kdv artırımı vergileme oranıyla çarpılması sonucu bulunan değerin, ilgili yıl gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımı tutarının %18’inden düşük olması durumunda; bu mükellefin kdv artırımından faydalanması için, ilgili yıl gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında da bulunması gerekmektedir. (md:5/3-b-3)

 

Artırılan matrah üzerinden %18 oranında hesaplanan katma değer vergisi tutarı, katma değer vergisi artırım tutarı olarak dikkate alınacaktır. (md:5/3-b-2, 5/3-b-3)

 

8.3. Üç Aylık Beyana Tabi Mükelleflerde Eksik Beyan

      

Üç aylık beyana tabi mükelleflerin artırım yılı içinde en az bir döneme ait beyanname vermesi halinde, bu beyannamede hesaplanan vergilerin yıla iblağ edilmesiyle bulunacak vergi tutarı, artırıma tabi hesaplanan vergi olarak dikkate alınacaktır.

 

Hiç beyanname verilmemiş olması halinde ise katma değer vergisi artırımından yararlanmak için ilgili dönem gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımında da bulunulmak zorunluluğu vardır.

 

Artırılan gelir veya kurumlar vergisi matrahı üzerinden hesaplanacak %18 oranlı katma değer vergisi tutarı, katma değer vergisi artırım tutarı olarak dikkate alınacaktır. (md: 5/3-c)

 

 

 • Daha Önce Başlanılmış Vergi İncelemeleri ve Takdir İşlemleri

    

Vergi artırımında bulunulan dönemle ilgili daha önce başlanılmış vergi incelemeleri ve takdir işlemlerine devam edilecektir. (md: 4/1), (md: 5/7)

 

İnceleme ve takdir işlemleri başlamış ve katma değer vergisi artırımında bulunulmuş dönemlere ilişkin inceleme ve takdir işlemleri 2016 Eylül ayının sonuna kadar sonuçlanmazsa inceleme ve takdir işlemlerine son verilecektir. (md: 5/7)

 

İnceleme ve takdir işlemlerinin 2016 Eylül ayının sonuna kadar sonuçlanması halinde; inceleme raporları ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce matrah artırımında bulunulmuş olmak şartıyla matrah artırım hükümleri uygulanacak; ancak inceleme ve takdir sonucu bulunan farkın artırılan matrah tutarından yüksek olması halinde fark tutar üzerinden cezalı tarhiyat yapılacaktır. (md: 5/7)

 

2016 Eylül ayı sonuna kadar sonuçlandırılan vergi incelemelerinde tarhiyat öncesi uzlaşma hükümleri uygulanmayacaktır. (md: 5/7)

 

 

 • Artırım Yapılan Dönemler İçin Yapılacak Vergi İncelemeleri

 

İnceleme yapılan döneme devreden katma değer vergisinin bulunması halinde, daha önceki dönemler için artırımda bulunulmuş ise devreden katma değer vergisi tutarının doğruluğunun tespiti amacıyla artırım yapılan yıla ait kdv incelemesi yapılabilecek, ancak artırım yapılan yıla ilişkin herhangi bir tarhiyat yapılamayacaktır. (md: 5/3-e)

 

Aynı şekilde artırım yapılan dönemler için ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan terkin ve iade işlemleri nedeniyle artırım yapılan yıla ait katma değer vergisi inceleme işlemleri gerçekleştirilecek, ancak artırım yapılan yıla ilişkin herhangi bir tarhiyat yapılamayacaktır. (md: 5/3-e)

 

 

 • Artırılan Katma Değer Vergilerinin Kaydı

 

Artırılan katma değer vergileri indirim konusu yapılmayacak, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak nazara alınmayacak veya herhangi bir şekilde iade konusu yapılmayacaktır. (md: 5/3-f)

 

 

 • Katma Değer Vergisi Artırımlarında Diğer Hususlar

 

 

12.1. Madde Hükümlerinden Yararlanamayacaklar

                

Defter, kayıt ve belgelerini yok edenler veya defter sayfalarını yok ederek yerine başka yaprak koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerini asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler Kanunun katma değer vergisi artırımına ilişkin hükümlerinden yararlanamazlar. (md: 5/9)

12.2. Artırılan Katma Değer Vergisi Tutarlarında Hatalı Hesaplamalar

    

Katma değer vergisi artırımlarında hatalı matrah tutarlarının hesaplandığının daha sonra tespiti halinde; eksik tahakkuk eden vergiler ilk taksit ödeme süresinin sonunda tahakkuk etmiş sayılacak (tahakkuk ettirilecek) ve Kanunda belirlendiği şekilde tahsil edilecektir. (md: 5/11)

 

 

12.3. Damga Vergisi, Usulsüzlük Cezaları

    

Katma değer vergisi artırımına ilişkin verilen beyannameler için damga vergisi alınmayacaktır. (md: 5/8)

 

Vergi artırılan dönemler için, dönemle ilgili daha önce verilen beyannamelerin kanuni süresinde verilmediğinin tespiti halinde usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları alınmayacaktır. (md: 5/10)

 

 

12.4. Katma Değer Vergisi Artırılan Döneme Ait Defter ve Belgeler

    

Vergi artırımında bulunulması, defter ve belgelerin muhafaza ve ibrazına ilişkin hükümlerin uygulamasına engel değildir. (md: 5/4-ç)

 

 

 • Defaten veya Taksitli Ödeme Hükümleri

 

Amme alacakları tahsil dairelerine defaten veya 2016 Kasım ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmelidir. (md: 10/1-b)

 

Bakanlar Kurulu ilk taksit ödeme süresini bir aya kadar uzatmaya yetkili kılınmıştır. (md: 10/17)

 

Taksitli ödeme tercihi halinde 6, 9, 12, 18 eşit taksit seçeneklerinden biri tercih edilmelidir. (md: 10/3-c)

 

Taksitli ödeme tercihi halinde ödenecek tutar aşağıdaki katsayılarla çarpılarak belirlenir ve taksit sayısına bölünür. (md: 10/3-ç)

 

 • 6 taksit için   1,045
 • 9 taksit için   1,083
 • 12 taksit için 1,105
 • 18 taksit için 1,15

 

Hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içinde defaten ödenmesi halinde, bu tutara Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz uygulanmaz. (md: 10/3-a)

 

 

 • Mahsuben Ödeme

 

Maliye Bakanlığından mükelleflerce alınacak vergi iadelerinin, bu Kanun gereğince Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarının taksit ödemelerine mahsubu mümkündür. (md: 10/5)

 

Borç tutarından daha eksik mahsup yapılması halinde, eksik tutarın 1 ay içinde ödenmesi istenecek, eksik ödenen tutar için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesindeki gecikme zammı hesaplanacaktır. Bu durumda Kanun ihlal edilmiş sayılmayacaktır. (md: 10/5)

 

 

 • Ödemelerde Aksamalar

 

Artırılan katma değer vergisine ilişkin vergilerin Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranın bir kat fazlası oranında uygulanacak gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam edilecek, taksitlerin süresinde ödenmemesi matrah artırım hükümlerinin ihlali anlamına gelmeyecektir. (md: 5/4-a)(md: 10/6)

 

Ödemenin %10’unu aşmamak şartıyla 5 TL’ye kadar eksik ödemeler Kanun ihlali sayılmayacaktır. (md: 10/7)

 

Uygun görülmesi halinde, Maliye Bakanlığına kredi kartıyla ödeme yapılabilecektir. (md: 10/4)

 

 

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz