Bülent ÖZATAY

Bülent ÖZATAY

İSTİSNA BELGESİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin II.E.2 bölümünde; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 26 ncı maddesine göre istisna tutulan işlemlere ilişkin uygulamalara yer verilmiş ve bu istisnanın uygulanmasında, Dışişleri Bakanlığınca istisnadan yararlanabilecek kuruluşlar ve yabancı yöneticileri adına düzenlenecek bir “İstisna Belgesi” nin düzenlenmesinden bahsedilmiştir.

 

Söz konusu belgeyi alan ve kdv istisnasından yararlanmak isteyen kuruluşlar ve yabancı yöneticileri, bu belgeyi ibraz ederek resmi ihtiyaçlarında kullanacakları mal ve hizmetlere kdv uygulanmamasını talep edeceklerdir.

 

Satıcılar, kendilerine ibraz edilen bu belgeyi inceleyecekler, mal ve hizmetlerin istisna kapsamına girip girmediğini tespit edecekler ve kapsama giren mal ve hizmetlerin satışına ilişkin olarak düzenleyecekleri faturada kdv hesaplamayacaklardır. Satıcılar istisna belgesine sahip kuruluş veya yabancı yönetici tarafından verilen istisna belgesi örneğini, Vergi Usul Kanunu’nun muhafaza ve ibraz hükümleri çerçevesinde saklayacak, düzenleyecekleri faturanın kendilerinde kalan nüshasına iliştireceklerdir.

 

 

İstisnalı Faturada Yer Alacak Bilgiler

 

KDV Kanunu’nun geçici 26 ncı maddesinde sayılan kuruluşlar ile bunların yabancı yöneticileri adına düzenlenecek faturada;

  • kuruluş veya yabancı yöneticinin adı ve adresi,
  • istisna belgesinin tarih ve sayısı,
  • kuruluş veya yabancı yönetici adına bir başkası alım yapıyorsa, bu kişiye ait

 

 

Mal veya Hizmet Tesliminde Bulunanların KDV Beyanları

 

Bu istisna kapsamında KDV hesaplanmayan işlemler, KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda, 321 kod numaralı satırında beyan edilir.

 

Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu işlem bedeli, "Yüklenilen KDV" sütununa bu işlemle ilgili alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır.

 

İade talep etmek istemeyen mükellefler, "Yüklenilen KDV" sütununa ilişkin alana “0” yazacaklardır.

 

 Mal veya Hizmet Tesliminde Bulunanların Yüklendikleri KDV’nin İadesi


Bu bölümde yer alan istisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerden kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranmaktadır:
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
-Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi örneği

 

MAHSUBEN İADE

Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan mahsuben iade talepleri, yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir.

 

NAKDEN İADE

Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi,vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde, mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz