Bülent ÖZATAY

Bülent ÖZATAY

İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Vergiler

İnceleme ve tarhiyat safhasındaki vergilerin tahsilinde Kanunla getirilen kolaylıklara ve yararlanma şartlarına ilişkin düzenlemelere aşağıda yer verilmektedir.

 

Düzenlemeler, 30.06.2016 tarihinden önceki dönem veya vadeli alacaklar için ve 19.08.2016 tarihinden önce başlanılmış inceleme veya tarhiyat safhasındaki vergilere yöneliktir. (md: 4/1)

 

Maddeden yararlanılma talebi halinde, inceleme veya tarhiyat aşamasındaki vergi incelemeleri ve takdir işlemlerine devam edilecek, tarhiyat işlemleri sonuçlandırılacaktır. (md: 4/1)

 

 

 1. İnceleme veya Taktir Safhasındaki Vergilerde Matrah Artırım Talebi

 

Vergi incelemesine alınmış tarhiyat konusu dönemlere ilişkin olarak gelir / kurumlar vergisi matrah artırımı veya katma değer vergisi artırımı veya stopaj artırımı talep edilmesi halinde; inceleme ve takdir işlemleri 2016 Eylül ayının sonuna kadar sonuçlanmazsa inceleme ve takdir işlemlerine son verilecektir. (md: 5/7)

 

İnceleme ve takdir işlemlerinin 2016 Eylül ayının sonuna kadar sonuçlanması halinde; inceleme raporları ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce matrah artırımında bulunulmuş olmak şartıyla matrah artırım hükümleri uygulanacak; ancak inceleme ve takdir sonucu bulunan farkın artırılan matrah tutarından yüksek olması halinde fark tutar üzerinden cezalı tarhiyat yapılacaktır. (md: 5/7)

 

 

2016/27

 

2016 Eylül ayı sonuna kadar sonuçlandırılan vergi incelemelerinde tarhiyat öncesi uzlaşma hükümleri uygulanmayacaktır. (md: 5/7)

 

 

 1. Kanunun Yayım Tarihinden Önce Sonuçlandırılan Vergi İncelemeleri

 

19.08.2016 tarihinden önce tamamlandığı halde, vergi dairesi kayıtlarına bu tarihten sonra intikal eden vergi inceleme raporları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılır. Yapılan tarhiyat üzerine aşağıdaki tabloda gösterilen hükümler uygulanır. (md:4/4)

 

Madde

İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Alacaklar

 

Yapılacak Ödemeler

 

Silinen Alacaklar

 

4/1

Tarh edilen vergi ve cezalarda

- Vergilerin %50’si

- Yİ-ÜFE oranlı faiz

- İhbarnamenin tebliğinden itibaren dava açma süresine kadar hesaplanan gecikme zammı

- vergilerin %50’si

- vergiye ait gecikme zamları

- vergi cezaları

Vergi aslına bağlı olmayan ceza tarhiyatlarında

- Cezanın %25’i

 

- Cezanın %75’i

 

4/2

İştirak nedeniyle kesilen ceza tarhiyatlarında

- Cezanın %25’i

 

- Cezanın %75’i

 

 

 

 

 

 • Tarhiyatın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı başvuruda bulunulması gerekmektedir. (md: 4/1)

 

 • Tarhiyatın tebliğini izleyen ay içinde ilk taksit ödemesi yapılmalıdır. (md: 4/1)

 

 • Ödemeler defaten veya ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte gerçekleştirilir. (md: 4/1) Ödemelerin defaten gerçekleştirilmesi halinde, Yİ-ÜFE faiz uygulamasında %50 indirim yapılır. (md:10/3-b)

 

 • Bu madde hükümlerinden yararlanılabilmesi için dava açılmaması şarttır. (md: 4/5)

 

 • Pişmanlıkla verilen ancak ödeme şartlarına uyulmama nedeniyle veya kendiliğinden verilen beyannameler için düzenlenmiş, ancak henüz tebliğ edilmemiş vergi cezalarında yukarıdaki tabloda gösterilen hükümler uygulanır. (md:4/3)

 

 • Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunulmuş, günü gelmemiş veya tebliğ edilmemiş uzlaşmazlıklarda yukarıdaki tabloda gösterilen hükümler uygulanır. (md:4/6)

2016/27

 

 • Başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. (md: 10/17,21)

 

Bu madde hükümlerinden yararlananlar; ayrıca uzlaşma, vergi cezalarında indirim hükümlerinden yararlanamaz. (md: 4/7)

 • Maliye Bakanlığından mükelleflerce alınacak vergi iadelerinin, bu Kanun gereğince Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarının taksit ödemelerine mahsubu mümkündür. (md: 10/5)
 • Borç tutarından daha eksik mahsup yapılması halinde, eksik tutarın 1 ay içinde ödenmesi istenecek, eksik ödenen tutar için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesindeki gecikme zammı hesaplanacaktır. Bu durumda Kanun ihlal edilmiş sayılmayacaktır. (md:10/5)

   

  • Bir takvim yılında en çok iki taksitin aksatılması ve aksayan taksit tutarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesindeki gecikme zammıyla birlikte ödenmesi halinde Kanun ihlal edilmiş sayılmayacaktır. (md: 10/6)

   

  • Yeniden yapılandırılan alacağın Kanunda belirtilen şekilde tamamen ödenmemesi halinde, borçlular ödedikleri tutarlar kadar Kanun hükümlerinden yararlanacaklardır. (md: 10/8)

   

  • Ödemenin %10’unu aşmamak şartıyla 5 TL’ye kadar eksik ödemeler Kanun ihlali sayılmayacaktır. (md: 10/7)

   

  • Uygun görülmesi halinde Maliye Bakanlığına kredi kartıyla ödeme yapılabilecektir. (md: 10/4)

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz