Bülent ÖZATAY

Bülent ÖZATAY

Gelir (Stopaj) Vergisinde Artırım

Yeniden yapılandırma hükümleri çerçevesinde gelir (stopaj) vergisinde artırıma ilişkin açıklamalar aşağıda özetlenmiştir.

 

 • Stopaj Artırımının Konusu

 

Kanunun 5/2 nci maddesinde düzenlenen stopaj vergisinde artırım,

 

 1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup, ücret sayılan ödemelere
 2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelere
 3. Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri kapsamında bu işleri yapan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile dar mükellef kurumlara ödenen istihkak bedellerine
 4. Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde sayılı gayrimenkullerin kiralanması karşılığında yapılan ödemelere
 5. Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan ödemelere
 6. Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelere
 7. Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelere

 

uygulanan stopajlar sonucu muhtasar beyanname ile beyan edilen gelir vergisine yöneliktir. (md: 5/2-c)

 

 

 • Stopaj Artırımının Sonuçları

 

Stopaj vergilerinin (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) Kanunda belirtilen şartlarda artırılması ve ödenmesi sonucunda, artırım yapılan yıllara ilişkin stopaja tabi ödemelerden vergi tevkifatı yapılması konusunda vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. (md: 5/2)

 

 

 • Stopaj Vergisi Artırımında Müracaat Süresi

 

Artırımda bulunacak stopaj vergisi mükellefleri 2016 Ekim ayının sonuna kadar artırım beyannamelerini vermek zorundadırlar. (md: 5/2-c)

 

Bakanlar Kurulu başvuru süresini bir aya kadar uzatmaya yetkilidir. (md: 10/17)

 

 

 

 

 

 

 • Stopaj Vergisi Artırım Dönemleri

 

Mükellefler, herhangi bir yıla veya yıllara ait aylık muhtasar dönemlerini değil, o yılın içindeki tüm muhtasar beyannamelerinde yer alan stopaja tabi ödemelere ilişkin matrahlarını yıllık olarak artırmak zorundadırlar. (md: 5/2-c)

 

Mükellefin artırımda bulunduğu yıl içinde işe başlaması ya da bırakması durumunda artırım, ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınmak suretiyle faaliyette bulunulan aylar için yapılacaktır. (md: 5/2-e)

 

 

 • Stopaj Artırım Tutarları

 

Stopaj artırımında bulunacak mükellefler, (ihtirazi kayıtla verilen dönemler dahil) artırım yapılacak yıl içinde beyan ettikleri stopaja tabi ödemelerin yıllık gayrisafi tutarları kadar artırımda bulunmak durumundadırlar. (md: 5/2-c)

 

 

 • Artırılan Matrahlara Uygulanacak Oranlar

 

6.1. Ücret Stopaj Vergilerinde Uygulanacak Oranlar

 

Artırım yapılan yıllara ait muhtasar beyannamelerdeki yıllık gayrisafi ücret tutarları toplamına 2011yılı için %6, 2012 yılı için %5, 2013 yılı için %4, 2014 yılı için %3 ve 2015 yılı için %2 oranında hesaplanacak gelir vergisi ödenecektir. (md: 5/2-a)

 

 

6.2. Serbest Meslek Ödemelerinde, Gayrimenkul Kira Ödemelerinde, Kooperatiflere Ait Taşınmaz Kira Ödemelerinde Uygulanacak Oranlar

 

Yukarıdaki ödemelere uygulanan stopajlara ait muhtasar beyannamelerdeki yıllık gayrisafi ödeme tutarları toplamına 2011 yılı için %6, 2012 yılı için %5, 2013 yılı için %4, 2014 yılı için %3 ve 2015 yılı için %2 oranında hesaplanacak stopaj gelir vergisi ödenecektir. (md: 5/2-c-1)

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşleri Kapsamında Bu İşleri Yapan Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Dar Mükellef Kurumlara Ödenen İstihkak Bedelleri İçin Yapılan Ödemelerde Uygulanacak Oranlar

 

Yukarıdaki ödemelere uygulanan stopajlara ait muhtasar beyannamelerdeki yıllık gayrisafi ödeme tutarları toplamına 2011 ila 2015 yılları için her bir yıl itibarıyla %1 oranında hesaplanacak stopaj gelir vergisi ödenecektir. (md: 5/2-c-2)

 

 

6.4. Esnaf Muaflığından Yararlananlara Yapılan Ödemelerde Uygulanacak Oranlar

 

Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet karşılığı yapılan ödemelerde, bu ödemelerin muhtasar beyannamelerdeki yıllık gayrisafi tutarları için GVK md. 94/13’de gösterilen ödeme şekillerine ayrı ayrı uygulanmak üzere, ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının %25’i oranında hesaplanacak stopaj gelir vergisi ödenecektir. (md: 5/2-c-2)

 

 

6.5. Çiftçilerden Satın Alınan Zirai Mahsuller ve Hizmetler İçin Yapılan Ödemelerde Uygulanacak Oranlar

 

Yukarıdaki ödemelere uygulanan stopajlara ait muhtasar beyannamelerdeki yıllık gayrisafi ödeme tutarları için GVK md. 94/11’de gösterilen ödeme şekillerine ayrı ayrı uygulanmak üzere, ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının %25’i oranında hesaplanacak stopaj gelir vergisi ödenecektir. (md: 5/2-c-2)

 

 

 • Artırılan Dönemlerle İlgili Kesinleşmiş İlave Tarhiyatlar

 

Artırımda bulunulacak dönemlere ilişkin olarak Kanunun yayım tarihinden önce kesinleşmiş ikmalen, res’en, idarece tarhiyatın bulunması halinde; artırılacak matrah, tarhiyat sonucu bulunan matrahın ilavesiyle bulunacak matrahtır. (md: 5/2-f)

 

 

 

 • Eksik Stopaj Beyanları ve Artırılacak Matrahın Hesaplanması

 

8.1. Ücret Ödemelerinde Eksik Beyanname

 

8.1.1. En Az Bir Döneme İlişkin Beyanname Verilmiş Olması

 

Artırımda bulunulan yıl içinde en az bir döneme ilişkin muhtasar beyanname verilmiş olması halinde, beyan edilmiş ücret ödemelerine ait gayrisafi tutar bir yıla iblağ edilecektir. (md: 5/2-b-1)

 

8.1.2. Hiç Beyanname Verilmemiş Olması

    

8.1.2.1. İlgili Dönemde Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri Verilmişse

 

Kanunun yayımlandığı tarihten önce ilgili yılın herhangi bir ayına ilişkin en az bir aylık prim ve hizmet belgesi varsa, bu belgelerde bildirilen ortalama işçi sayısı kadar işçi çalıştırıldığı kabul edilerek, ilgili yılın son vergilendirme döneminde onaltı yaşından büyük işçiler için geçerli olan asgari ücret tutarı esas alınarak, hesaplanan stopaj gelir vergisi matrahı, artırım matrahı olarak belirlenir. (md:5/2-b-2-i)

 

 

8.1.2.2. İzleyen Dönemde Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri Verilmişse

 

İlgili yılda aylık prim ve hizmet belgeleri hiç verilmemiş olup, Kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş olmak kaydıyla, izleyen vergilendirme dönemlerinde verilen prim ve hizmet belgeleri varsa, ilk döneme ait aylık prim ve hizmet belgesindeki işçi sayısı kadar işçi çalıştırıldığı kabul edilerek, ilgili yılın son vergilendirme döneminde onaltı yaşından büyük işçiler için geçerli olan asgari ücret tutarı esas alınarak, hesaplanan stopaj gelir vergisi matrahı, artırım matrahı olarak belirlenir. (md: 5/2-b-2-ii)

 

 

8.1.2.3. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Hiç Verilmemiş Olması

 

Kanunun yayımlandığı tarihe kadar artırım yapılacak dönemlerde ve izleyen dönemlerde aylık prim ve hizmet belgelerinin hiç verilmemiş olduğu durumlarda en az iki işçi çalıştırıldığı kabul edilerek, ilgili yılın son vergilendirme döneminde onaltı yaşından büyük işçiler için geçerli olan asgari ücret tutarı esas alınarak, hesaplanan stopaj gelir vergisi matrahı, artırım matrahı olarak belirlenir. (md: 5/2-b-2-iii)

8.2. Serbest Meslek Ödemelerinde Eksik Beyanname

 

Serbest meslek erbabına yaptıkları ödemeler nedeniyle yapılan stopajların muhtasar beyannamede gösterilmemesi veya hiç beyanname verilmemesi halinde; 2011 yılı için 7.000 TL, 2012 yılı için 7.410 TL, 2013 yılı için 7.870 TL, 2014 yılı için 8.370 TL, 2015 yılı için 9.485 TL olarak belirlenen vergi matrahı üzerinden %15 oranında hesaplanan stopaj vergi ödenmek suretiyle matrah artırımı gerçekleştirilecektir. (md: 5/2-ç-1)

 

 

8.3. Gayrimenkul Kira Ödemelerinde Eksik Beyanname

 

Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde sayılı gayrimenkullerin ve kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan ödemeler nedeniyle yapılan stopajların muhtasar beyannamede gösterilmemesi veya hiç beyanname verilmemesi halinde; 2011 yılı için 2.800 TL, 2012 yılı için 2.964 TL, 2013 yılı için 3.148 TL, 2014 yılı için 3.348 TL, 2015 yılı için 3.794 TL olarak belirlenen vergi matrahı üzerinden %15 oranında hesaplanan stopaj vergi ödenmek suretiyle matrah artırımı gerçekleştirilecektir. (md: 5/2-ç-2)

 

 

8.4. Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarım Ödemelerinde Eksik Beyanname

 

Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri kapsamında bu işleri yapan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile dar mükellef kurumlara ödenen istihkak bedelleri nedeniyle yapılan stopajların muhtasar beyannamede gösterilmemesi veya hiç beyanname verilmemesi halinde; 2011 yılı için 14.000 TL, 2012 yılı için 14.820 TL, 2013 yılı için 15.740 TL, 2014 yılı için 16.740 TL, 2015 yılı için 18.970 TL olarak belirlenen vergi matrahı üzerinden %3 oranında hesaplanan stopaj vergi ödenmek suretiyle matrah artırımı gerçekleştirilecektir. (md: 5/2-ç-3)

 

 

8.5. Çiftçilerden Satın Alınan Zirai Mahsuller ve Hizmet Alımlarında Eksik Beyanname

 

Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelere ait stopajların muhtasar beyannamede gösterilmemesi veya hiç beyanname verilmemesi halinde; 2011 yılı için 14.000 TL, 2012 yılı için 14.820 TL, 2013 yılı için 15.740 TL, 2014 yılı için 16.740 TL, 2015 yılı için 18.970 TL olarak belirlenen vergi matrahı üzerinden %2 oranında hesaplanan stopaj vergi ödenmek suretiyle matrah artırımı gerçekleştirilecektir. (md: 5/2-ç-3)

8.6. Esnaf Muaflığından Yararlananlardan Mal ve Hizmet Alımlarında Eksik Beyanname

 

Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelere ait stopajların muhtasar beyannamede gösterilmemesi veya hiç beyanname verilmemesi halinde; 2011 yılı için 14.000 TL, 2012 yılı için 14.820 TL, 2013 yılı için 15.740 TL, 2014 yılı için 16.740 TL, 2015 yılı için 18.970 TL olarak belirlenen vergi matrahı üzerinden %5 oranında hesaplanan stopaj vergi ödenmek suretiyle matrah artırımı gerçekleştirilecektir. (md: 5/2-ç-3)

 

 

 • Daha Önce Başlanılmış Vergi İncelemeleri ve Takdir İşlemleri

 

Vergi artırımında bulunulan dönemle ilgili daha önce başlanılmış vergi incelemeleri ve takdir işlemlerine devam edilecektir.

 

İnceleme ve takdir işlemleri başlamış ve stopaj vergisi artırımında bulunulmuş dönemlere ilişkin inceleme ve takdir işlemleri 2016 Eylül ayının sonuna kadar sonuçlanmazsa inceleme ve takdir işlemlerine son verilecektir.

 

İnceleme ve takdir işlemlerinin 2016 Eylül ayının sonuna kadar sonuçlanması halinde; inceleme raporları ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce matrah artırımında bulunulmuş olmak şartıyla matrah artırım hükümleri uygulanacak; ancak inceleme ve takdir sonucu bulunan farkın artırılan matrah tutarından yüksek olması halinde fark tutar üzerinden cezalı tarhiyat yapılacaktır. (md: 5/7)

 

2016 Eylül ayı sonuna kadar sonuçlandırılan vergi incelemelerinde tarhiyat öncesi uzlaşma hükümleri uygulanmayacaktır. (md: 5/7)

 

 

 • Artırılan Stopaj Vergilerinin Kaydı

 

Artırılan ödeme tutarları ve ödenen gelir vergileri, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır. (md: 5/2-g)

 

 

 • Stopaj Vergisi Artırımında İstisnalar

 

Stopaj vergisi artırımından yararlanılarak hesaplanan gelir vergisine herhangi bir istisna ve indirim uygulanmayacaktır. (md: 5/2-ğ)

 

 

 • Stopaj Vergisi Artırımlarında Diğer Hususlar

 

12.1. Madde Hükümlerinden Yararlanamayacaklar

                

Defter, kayıt ve belgelerini yok edenler veya defter sayfalarını yok ederek yerine başka yaprak koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerini asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler Kanunun stopaj vergisi artırımına ilişkin hükümlerinden yararlanamazlar. (md: 5/9)

 

 

12.2. Artırılan Stopaj Vergisi Tutarlarında Hatalı Hesaplamalar

    

Stopaj vergisi artırımlarında hatalı matrah tutarlarının hesaplandığının daha sonra tespiti halinde; eksik tahakkuk eden vergiler ilk taksit ödeme süresinin sonunda tahakkuk etmiş sayılacak (tahakkuk ettirilecek) ve Kanunda belirlendiği şekilde tahsil edilecektir. (md: 5/11)

 

 

12.3. Damga Vergisi, Usulsüzlük Cezaları

    

Stopaj vergisi artırımına ilişkin verilen beyannameler için damga vergisi alınmayacaktır. (md: 5/8)

 

Vergi artırılan dönemler için, dönemle ilgili daha önce verilen beyannamelerin kanuni süresinde verilmediğinin tespiti halinde usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları alınmayacaktır. (md: 5/10)

 

 

12.4. Stopaj Vergisi Artırılan Döneme Ait Defter ve Belgeler

    

Vergi artırımında bulunulması, defter ve belgelerin muhafaza ve ibrazına ilişkin hükümlerin uygulamasına engel değildir. (md:5/4-ç)

 

 

 • Defaten veya Taksitli Ödeme Hükümleri

 

Amme alacakları tahsil dairelerine defaten veya 2016 Kasım ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmelidir. (md: 10/1-b)

 

 

 

Bakanlar Kurulu ilk taksit ödeme süresini bir aya kadar uzatmaya yetkilidir. (md: 10/17)

 

Taksitli ödeme tercihi halinde 6, 9, 12, 18 eşit taksit seçeneklerinden biri tercih edilmelidir. (md: 10/3-c)

 

Taksitli ödeme tercihi halinde ödenecek tutar aşağıdaki katsayılarla çarpılarak belirlenir ve taksit sayısına bölünür. (md: 10/3-ç)

 

 • 6 taksit için  1,45
 • 9 taksit için   1,83
 • 12 taksit için 1,105
 • 18 taksit için 1,15

 

Hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içinde defaten ödenmesi halinde, bu tutara Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz uygulanmaz. (md: 10/3-a)

 

 

 • Mahsuben Ödeme

 

Maliye Bakanlığından mükelleflerce alınacak vergi iadelerinin, bu Kanun gereğince Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarının taksit ödemelerine mahsubu mümkündür. (md: 10/5)

 

Borç tutarından daha eksik mahsup yapılması halinde, eksik tutarın 1 ay içinde ödenmesi istenecek, eksik ödenen tutar için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesindeki gecikme zammı hesaplanacaktır. Bu durumda Kanun ihlal edilmiş sayılmayacaktır. (md: 10/5)

 

 

 • Ödemelerde Aksamalar

 

Artırılan stopaj vergisine ilişkin vergilerin Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranın bir kat fazlası oranında uygulanacak gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam edilecektir. (md: 5/4-a) Taksitlerin süresinde ödenmemesi matrah artırım hükümlerinin ihlali anlamına gelmeyecektir. (md:5/4-a)(md:10/6)

 

 

 • Stopaj, Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrah Artırımları

 

Bu madde uyarınca artırımda bulunulması durumunda ayrıca gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartı aranmaz. (md: 5/2-d)

 

 

 • Diğer Konular

 

Ödemenin %10’unu aşmamak şartıyla 5 TL’ye kadar eksik ödemeler Kanun ihlali sayılmayacaktır. (md: 10/7)

 

Uygun görülmesi halinde, Maliye Bakanlığına kredi kartıyla ödeme yapılabilecektir. (md: 10/4)

 

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz