Bülent ÖZATAY

Bülent ÖZATAY

Fatura- Fiş-KDV Belirtilme Zorunluluğu

Fatura Düzenleme Zorunluluğu, Yazar Kasa Fişlerinin Gider Belgesi Olarak Kabulü, KDV’nin Fatura ve Benzeri Vesikalarda Gösterilmemesi

 

31.12.2012 tarih ve 422 sayılı V.U.K. Genel Tebliği ile fatura düzenleme haddi 01.01.2013 tarihinden itibaren 800.-TL olarak belirlenmiştir.

 

Aşağıda da açıklandığı üzere bu had; işletmelerin belge vermek zorunda oldukları mükellefler için geçerli değildir.

 

Örneğin cam satan bir işletmeden 750.-TL karşılığında cam satın alan bir mükellef, bu camı,

  • Firması için alıyorsa, camı satan işletme bu firmaya fatura düzenlemek zorundadır.
  • Evin ihtiyacı için alıyorsa, cam satan işletme, bedel 800.-TL’nin altında olduğu için perakende satış fişi düzenleyebilecektir.

 

 

Her Durumda Fatura Düzenleme Zorunluluğu

 

V.U.K.’nun 232 nci maddesi gereğince, aşağıdaki durumlarda herhangi bir hadde tabi olmaksızın gelir ve giderlerin fatura ile belgelenmesi gerekmektedir.

 

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar; kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler

-       birinci ve ikinci sınıf tüccarlara,

-       serbest meslek erbabına,

-       kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara,

-       defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere,

-       vergiden muaf esnafa,

sattıkları emtia ve yaptıkları işler için fatura vermek mecburiyetindedirler.

 

 

2- İşletmelerin Aldıkları Fişlerin Gider Belgesi Olarak Kabulü

 

V.U.K.’ nun 232 nci maddesinde yukarıdaki zorunluluk varken; 204 sayılı V.U.K. Genel Tebliğinde asıl faaliyet konuları ile ilgili olmayan ve işletmede kullanılmak veya tüketilmek amacıyla satın alınan genel gider niteliğindeki harcamalar için yazar kasa fişinin belge olarak kullanılabileceğine; 206 nolu V.U.K. Genel Tebliğinde de gider belgesi olarak kabul edilen bu fişlerde ayrıca gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılabileceğine hükmedilmiştir.

 

Yine 204 sayılı V.U.K. Genel Tebliğinde, yukarıda belirtilen harcamalar dışında işletmelerin fatura istemelerinin ve almalarının zorunlu olduğu, bunlar için perakende satış fişlerinin geçerli olmayacağı, yani bu fişlerin belge olarak kabul edilmeyeceği belirtilmiştir.

 

 

3- Katma Değer Vergisinin Fatura ve Benzeri Vesikalarda Gösterilmesi

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun indirim konusunu düzenleyen 29’uncu maddesinin 1/a fıkrasında vergi indirimi, katma değer vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmesi şartına bağlanmıştır.

 

 

İç Yüzde Oranı İle İndirim

 

1 sayılı KDV Tebliğinin VIII/F bölümünde belirtildiği gibi, katma değer vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmesine Maliye Bakanlığı tarafından gerek görülmeyen işlemlerde (örneğin tekele tabi maddelerin teslimi) iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle indirim yapılabilecektir.

 

 

KDV’nin Gider veya Maliyet Unsuru Olması

 

Yukarıda da değinildiği gibi katma değer vergisinin indirilmesinde iç yüzde oranı uygulaması, Maliye Bakanlığının uygun görmesi şartına bağlanmış olup; Bakanlık, tarifeye bağlanmış belgelerde iç yüzde uygulamasına müsaade etmektedir.

 

Dolayısı ile katma değer vergisinin fatura veya benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmemesi halinde, katma değer vergisi indirim konusu yapılmayacak; gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacaktır.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz