Avukat Gülsen Tutoğlu

Avukat Gülsen Tutoğlu

AİLE KONUTUNUN SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ NEDİR?

Taraflardan birinin vefat etmesi halinde sağ kalan eş, vefat etmiş olan eşine hem mirasçı olmakta hem de evlilik içinde edinilmiş veya edinilmesine katkı sunduğu mallar bulunuyorsa bunlar üzerinde alacak hakkına sahip olmaktadır. Bu süreçte eşlerden birinin ölümü ile sağ kalan eş, öncelikle mal rejimin tasfiyesini isteyerek evlilik mallarından tasfiye payını alacak, daha sonra mirasın paylaştırılmasını isteyerek miras payını talep edebilecektir. Bu şekilde sağ kalan eşin katılım alacağı hakkı da korunmuş olmaktadır. Aile konutunun sağ kalan eş lehine miras payına mahsuben özgülenmesi için sağ kalan eş tarafından açılan davada, dava konusu yapılan konutun aile konutu olması gerekmektedir. Yani; dava konusu taşınmazın davacı sağ kalan eş ile murisin öldüğü tarihe kadar aile konutu olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir.

Sağ kalan eşin, söz konusu aile konutu üzerinde miras payına mahsup edilmek suretiyle kendisine mülkiyet, intifa(yararlanma) veya oturma hakkı verilmesini istediği davada; davalı tarafta sağ kalan eş dışındaki diğer mirasçılar yer almaktadır. Söz konusu bu durum kanunumuzda “Eşlerden birinin ölümü halinde tereke malları arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa; sağ kalan eş, bunlar üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebileceği; haklı sebeplerin varlığı halinde, sağ kalan eşin veya miras bırakanın diğer yasal mirasçılarından birinin istemi üzerine, mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı tanınmasına da karar verilebileceği’’ şeklinde ifade edilmiştir. Haklı sebebi, hâkim somut olaya göre değerlendirmekte olup; dava sürecinde ileri sürülen olaylar doğrultusunda takdir etmektedir. Bu hususta mülkiyet hakkı, hak sahibi olan kişiye taşınır veya taşınmaz eşyayı kullanma ve yararlanma yetkisi veren hak olup; intifa hakkı ise mülkiyeti bir başkasına ait olan mal üzerinde kişiye tanınan yararlanma hakkı anlamına gelmektedir. Bu süreçte intifa hakkı, sahibine taşınmazı kullanma ve yararlanma yetkilerini vermiş olsa da taşınmazın mülkiyetini bir başkasına devretme hakkını vermemektedir.

Bilindiği üzere; ölüm sonrasında, ölen kişinin mirasçılarının kimler olduğu ve bu kişilerin miras mallarında ne kadar pay sahibi olduğu; mirasçılık belgesinden anlaşılabilmektedir. Alınmış olan mirasçılık belgesinde, sadece belgeyi talep eden kişinin değil; tespit edilen diğer tüm mirasçıların isimleri ve miras payları gösterilmektedir. Bu hususta ; sağ kalan eş, miras payına mahsuben aile konutunun özgülenmesini talep ettiğinde kendisine düşen miras payı,  aile konutunun değerinin altında bir değerde de  olabilmektedir. Bu durumda sağ kalan eş, miras payı dışında kalan aile konutunun değerini ödeyerek mülkiyet hakkını talep konusu yapabilecektir. Şayet; sağ kalan eşin bakiye değeri ödeyecek gücü yoksa aile konutu üzerinde, kanunda hüküm altına alınmış olan intifa(yararlanma) veya oturma hakkını talep konusu yapabilecektir.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz