Bülent ÖZATAY

Bülent ÖZATAY

Pişmanlıkla Ya da Kendiliğinden Yapılan Beyanlar

Kanunun 4/9 uncu maddesiyle düzenlenen “pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyan” uygulaması, gelir veya kurumlar vergisinde matrah artırımına yönelik düzenlemeler dışında yapılacak beyanlardır.

Bir başka deyişle işletme, matrah veya vergilerindeki eksikleri matrah artırımı yerine pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyanda bulunmak suretiyle düzeltme yoluna gidebilecektir. 

Kanunun 4/9 uncu maddesi ile getirilen yeniden yapılandırma hükümleri aşağıda özetlenmiştir. 

 • Pişmanlık Hükümlerine Göre Verilecek Beyannameler (VUK 371)

Mükellef, beyan etmiş olduğu matrahına ilişkin olarak vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işlediğini 2016 Ekim ayı sonuna kadar VUK’un 371 inci maddesi hükümleri çerçevesinde pişmanlıkla beyan ederse;

 • tahakkuk edecek vergilerini ve
 • Yİ-ÜFE oranlı hesaplanacak faiz tutarını

ödemesi halinde;

 • pişmanlık zammı ve
 • vergi cezaları (usulsüzlük)

tahsil edilmeyecektir. (md: 4/9-a-1)(md:10/1-a)

2016/28

 • Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Verilecek Beyannameler

     (VUK md 30 fıkra 4)

Kanuni beyan süresi içinde beyannamesini vermemiş, bir başka deyişle kanuni beyan süresini geçirmiş olan mükelleflerin, bu beyanlarını 2016 Ekim ayının sonuna kadar gerçekleştirmeleri,

 • beyan üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamını ve
 • Yİ-ÜFE oranlı hesaplanacak faiz tutarını

ödemeleri halinde;

 • gecikme faizi ve
 • vergi cezaları

tahsil edilmeyecektir. (md: 4/9-a-2)

 

 

 • Gümrük Vergisi Beyan ve Bildirimleri

    

4458 sayılı Gümrük Vergisi Kanunu ve ilgili diğer Kanunlara göre beyanı gereken konu ve aykırılıkları 2016 Ekim ayının sonuna kadar bildiren yükümlülerin;

 • gümrük vergisi asıllarını ve
 • Yİ-ÜFE oranlı hesaplanacak faiz tutarını

ödemeleri halinde;

 • hesaplanacak faizler ve
 • idari para cezalarından

vazgeçilmektedir. (md: 4/9-c)

 • Emlak Vergisi Beyanları

    

2016 yılı ve önceki dönemlere ilişkin emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya eksik bildirimde bulunan mükelleflerin, 2016 Ekim ayının sonuna kadar bildirimde bulunmaları veya bildirimlerini yenilemeleri ve

 • tahakkuk edecek emlak vergilerini,
 • taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payını
 • Yİ-ÜFE oranlı hesaplanacak faiz tutarını

ödemeleri halinde; 

2016/28

 • gecikme faizi ve gecikme zamları ile
 • vergi cezalarının  

tahsilinden vazgeçilmektedir. (md: 4/9-b)

 

 • Diğer Ücret Sahiplerinin Bildirimleri

    

Ücret gelirlerine ilişkin hükümlerin yer aldığı Gelir Vergisi Kanunu’nun 63 üncü maddesinde gerçek ücretlere, 64 üncü maddesinde diğer ücretlere yer verilmiştir.

Gerçek ücretler, işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler olarak tanımlanmıştır. 

64 üncü maddede ise diğer ücretler; sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25’i olarak belirlenmiş ve

 • gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar,
 • özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri,
 • özel hizmetlerde çalışan şoförler,
 • kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar,
 • Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınmış olanlar

diğer ücret sahibi olarak tanımlanmıştır.

 

Diğer ücret sahiplerinin (Müşavirliğimiz Kanunda, mükellefiyet kaydı bulunmayan diğer ücret sahiplerinin kastedildiği düşüncesindedir.);

 • 2016 Ekim ayı sonuna kadar vergi dairelerine başvurmaları,
 • 2016 yılına ilişkin gelir vergilerini tarh ettirmeleri ve
 • Vergilerini karnelerine işlettirmeleri

durumunda; önceki dönemlere ilişkin olarak herhangi bir vergi ve ceza aranmayacaktır. (md: 4/10)

 • Pişmanlıkla veya Kendiliğinden Yapılan Beyanlarda Diğer Hususlar

 

 • Amme alacaklarının 06.2016 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olması veya 19.08.2016 tarihinden önceki ödeme vadeli olması gerekmektedir. (md: 1)
 • 2016/28

   

  • 2016 Ekim ayının sonuna kadar başvuruda bulunulmalıdır. (md:10/1-a)

   

  • Amme alacakları tahsil dairelerine defaten veya Kanunun yayımını izleyen 2016 Kasım ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmelidir. (md: 10/1-b)

   

  • Başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. (md: 10/17,21)

   

  • Taksitli ödeme tercihi halinde 6, 9, 12, 18 eşit taksit seçeneklerinden biri tercih edilmelidir. (md: 10/3-c)

   

  • Taksitli ödeme tercihi halinde ödenecek tutar aşağıdaki katsayılarla çarpılarak belirlenir ve taksit sayısına bölünür. (md: 10/3-ç)
  • 6 taksit için   1,045
  • 9 taksit için   1,083
  • 12 taksit için 1,105
  • 18 taksit için 1,15

   

  • Hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içinde defaten ödenmesi halinde, bu tutara Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz uygulanmaz. (md: 10/3-a)

   

  • Maliye Bakanlığından mükelleflerce alınacak vergi iadelerinin, bu Kanun gereğince Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarının taksit ödemelerine mahsubu mümkündür. (md: 10/5)

   

  Borç tutarından daha eksik mahsup yapılması halinde, eksik tutarın 1 ay içinde ödenmesi istenecek, eksik ödenen tutar için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesindeki gecikme zammı hesaplanacaktır. Bu durumda Kanun ihlal edilmiş sayılmayacaktır. (md: 10/5)

   

  Bir takvim yılında en çok iki taksitin aksatılması ve aksayan taksit tutarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar 6183 sayılı Kanunun
  • 51 inci maddesindeki gecikme zammıyla birlikte ödenmesi halinde Kanun ihlal edilmiş sayılmayacaktır. (md: 10/6) 

  2016/28

   

  • Yeniden yapılandırılan alacağın Kanunda belirtilen şekilde tamamen ödenmemesi halinde, borçlular ödedikleri tutarlar kadar Kanun hükümlerinden yararlanacaklardır. (md: 10/8)

   

  • Ödemenin %10’unu aşmamak şartıyla 5 TL’ye kadar eksik ödemeler Kanun ihlali sayılmayacaktır. (md: 10/7)

   

  • Uygun görülmesi halinde Maliye Bakanlığına kredi kartıyla ödeme yapılabilecektir. (md: 10/4)

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz