HKÜ, X Ray görüntüleme kontrol cihazı satın alınacaktır

HKÜ, X Ray görüntüleme kontrol cihazı satın alınacaktır
Telgraf Haber Merkezi
15 Ocak 2021 / 15:55
Basın İlan Kurumu üzerinden yayımlanan ilan şu şekilde:
 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi  X-RAY GÖRÜNTÜLEME KONTROL CİHAZI Mal Alım işi HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ İhale yönetmeliğinin 16. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - İdarenin  
a) Adresi :Hasan Kalyoncu Üniversitesi Havaalanı yolu üzeri 8.km Şahinbey /Gaziantep
b) Telefon ve faks numarası : +90 (342) 211 80 80 +90 (342) 211 80 81
c) Elektronik posta adresi [email protected] [email protected]
2 - İhale konusu yapım işinin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : X-RAY  GÖRÜNTÜLEME KONTROL CİHAZI MAL ALIM İŞİ
b) Yapılacağı yer :Hasan Kalyoncu Üniversitesi
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer :Hasan Kalyoncu Üniversitesi İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 22/01/2021 saat 10:30 da


c) İhaleye son teklif verme tarihi ve saati:         :22/01/2021  saat :10:30 da
d) İşe başlama tarihi                                          :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Mal alım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre işe başlanır.
e) İşin Süresi                                                   : 30 Takvim günüdür.

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1
                a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
                1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
                2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
                b)  Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
                ç) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.                  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriterler belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1 İş deneyim belgeleri
İş deneyim belgesi istenmemiştir.
4.3.2. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
 1 adet ürünün özelliklerinin ve görselinin olduğu katalog  ihale dosyasında sunulacaktır.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a)İstekli adına düzenlenen sanayi sicil Belgesi
b)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu
c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat yeterlilik Belgesi
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici olduğunu gösteren belge veya belgeler.
İstekliler, imalatçı ise  imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 -ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 Türk Lirası karşılığı aynı adresten  satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını en geç 21.01.2021 tarihi mesai bitimine kadar satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, 22/01/2021 saat 10.30 a kadar Hasan Kalyoncu Üniversitesi adresine elden teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen son teklif verme saatine kadar ulaştırılması şarttır
9 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.
12 - İhaleye Ortak Girişim ve Konsorsiyum olarak  teklif verilemez.
13 - İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılmaz.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz